HomeBetoog, ten geleide van het adres, in April 1859, gerigt aan de heeren leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, en ten verPagina 9

JPEG (Deze pagina), 567.12 KB

TIFF (Deze pagina), 6.46 MB

PDF (Volledig document), 16.59 MB

S)
alreeds ten halve tot stand gebragten maatregel te herispen
en te bestrijden? en wie had tot die onbeseheidene stoutheid
aanleiding? De toenmalige Staatsraad Administrateur (ook
van de Loterijen),wien de Koning toen, te dier zake,voor-
bijgegaan, niet langer gekend en niet langer geraadpleegd,
wilde hebben, was de eenige, in wiens brein zoo iets kon
opkomen, en die buitendien onmiskenbaar de steller van die
Nota was. Door den Minister zelf werd de onderhandeling
‘ betreffende de (zoo te noemen) Amsterdamsche Loterij­Bank
waargenomen, door wien vooraf een andere vorm was voor-
gesteld, om mijn stelsel, krachtens een mij te verleenen Oe-
trooi, te doen in uitvoering komen. Van eene vooraf be-
doelde (zoo te noemen) Europeseïze Lotergj was de ;l7l2St{27’·
dcmzscïze L0ter@`-Bcmk, een uitvloeisel, en, omtrent dat eerste
begrip had de Minister otïieieel, jegens mij, het initiatief ge-
nomen: getuige het geschrift, in de noot hierbeneden te
zien ’. Die Europesehe Lotergj zou inderdaad, hoewel sZee7zts
voor de Zeus, en/rel buitcnsltmcls mogen debiteren, om welke
reden ik echter geen zoodanig Oetrooi vermeende te mogen
aannemen.
II. Zal de concurrentie niet hinderlijk zijn aan de reeds op-
gerigte Loterijen buitenslands op een’ gelijken of nog voordeeliger
voet dan de voorgestelde, als daar zijn, de Fraazkforter en Ham-
ómger inrichtingen, welke zich reeds hebben meester gemaakt van
' het debiet in Duizfscklazzcl van 16000 loten, te voren jaarlijks
door de Generaliteits Loterij aldaar gesleten.
I De Inspecteur-Generaal Cohen Stuart, die deze aan VE. zal overhandigen,
is door mij gemagtigd om met UE. over het Ontwerp van Europesche loterij
in overleg te treden.
’s Gravenhage, 10 Januarij, 1832. __
DE lllNIS'l`l‘iR VAN I`INAN()IlGX
wm rms mx oorxniexttx.
Lager smal:
Den Heere M1`. A. D. Meijer, te Amsterdam.