HomeBetoog, ten geleide van het adres, in April 1859, gerigt aan de heeren leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, en ten verPagina 8

JPEG (Deze pagina), 556.49 KB

TIFF (Deze pagina), 6.46 MB

PDF (Volledig document), 16.59 MB

i
8
Tijdens (in het jaar 1832) van Hooger Hand het oordeel
van Heeren Burgemeester en lllethouderen van Amsterdam
was begcerd, aangaande eene (door den Koning beaamde)
zoo te noemene, Amsterdcmzsche Lo terQ'­I5'cm/e, en nadat door
Heeren B. en VF. een gunstig, cn zeer opmerkelijk, rapport
was ingediend, werd die lT0m - een vliegend blad - af-
komstig uit het Departement van Financien -- doch niet
van den Minister - Heeren B. en WV. toegezonden. llnn
Edel Aehtbaren wilden, en met regt, zich met die i2zto·z`_guc `
niet inlaten: dan mij werd kopijelijk die Nota medegedeeld:
en ik veroorloof mij thans clk dier vraagpunten, letterlijk
en naauwkeurig afgeschreven, voor het oog te stellen, en arti-
eulatim mijne opheldcringen daarop te laten volgen.
N O T A.
I. Waaruit blijkt het rz priori van de uitvoerlijkheid en het
waarschijnlijk succes der Loterij voor özzizfczzlzzïzcïsch debiet bestemd?
Dit punt zou een bepaald onderzoek vorderen: te zeggen
dat het al dan niet gclnkkcn alleen voor rekening en risico
van den ondernemer zou wezen, is geenszins voldoende,
indien de rede is van het verleenen van een gewigtig Oetrooi.
Ilhjuc 0p7mZrZe1·iozgmz bctwjfïwzcle die lm vmag.
De Amsterdamsche Loterij-Bank was niet bestemd, eceziglg/c ,
voor bzeitmlmzdsc/L vertier. llare zfzueelccüge bedoeling was, om
de Nederlandsche Loterij te doen bezwijken, vervolgens
deze te vervangen, en voorts om aan de vreemde Loterijen
het hoold te bieden. Tot dat tweeledig doeleinde was het
hare bestemming, waar het, geschikter en eoegzamer wgzc, te
Ziecliajecii gij, een matig debiet te verkrijgen. Nimmer was
het ’s Konings meening, op dm duur, twee Loterijen te doen
q bestaan.
l Wie was echter de man, die zich aamnatigde, ’s Konings,