HomeBetoog, ten geleide van het adres, in April 1859, gerigt aan de heeren leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, en ten verPagina 6

JPEG (Deze pagina), 606.55 KB

TIFF (Deze pagina), 6.41 MB

PDF (Volledig document), 16.59 MB

G
er DRIE loteeljen JAARLIJKS, tot liet eenigzins schoorvoetend,
en niet zonder moeite, elelziteeen mn 60,000 (zegge 3 maal
20,000) loten zgn opengesteld geworden, indien cle liecloeling I
moest reorclen ncigeleejtl om liet debiet te vewninclemn? Deze
vraag zij alhier bij antieipatie geoorloofd. j
De tweede hier te voren aangekondigde aanmerking stelde i
vooruit, dat niet de voorgew ende vermindering van het teite-
lijk bestaand Loterij­debiet de voorname meening was, dooli
dat het eooezvenclsel (den Koning opgedrongen) uitzag op de `
uitsluiting van mijn stelsel, als guosi, hoezeer verbetering
óeoogentle, clctt verminderen nooelzctkelgl; zullencle tegemceelcenï
en onbesehroomd zeg ik, clen Koning opgeclwongen, omdat .
(iets dat 11iet te betwisten is) ZI`. Mis. hoog­eigene bedoeling,
zoowel vóór als na dat Besluit, medebragt, mijn stelsel in
de plaats van de Nederlandsche loterij te doen treden.
Dat Besluit was bovendien gevallen op m.g`n’ ctctntlmng tot
tcrugbekoming van mijne stukken, ten zij mijn stelsel mogt
worden aangenomen. De mij, zelfs met bijvoeging van be-
leefde woorden, toegestemde teruggave is toch, wel beschouwd,
de eenige reden, waarom dat Besluit genomen werd. De uit-
boezeming van begrippen, ten aanzien van loterijspel, had
nimmer een Ifonin/clgk Besluit doen ontstaan. Niet in het
openbaar, maar jegens mij', en om de niet­aanneming van
mijn stelsel, jegens mg`, te motiveren, is die uitboezeming
gebezigd geworden; en van dergelijke, en in dergelijke om- ,
standigheden uitgeboezemde, veorwendselen treedt men dan
ook ligtelijk later terug.
lntussehen is gedurende veertig jaren, in spijt van de ge-
pretexteerde bedoeling, van cillengsehe eerminclerlng, in tegen-
deel uitbreiding, zooveel men maar wist te bedenken, opge-
zocht geworden; en aangezien beteugeling, zoowel het oogmerk
I als het vermogen van mgn stelsel is, - aangezien alverder
niet eeniglijk de uitwerkselen van de inlandsehe Tioterij, maar