HomeBetoog, ten geleide van het adres, in April 1859, gerigt aan de heeren leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, en ten verPagina 5

JPEG (Deze pagina), 549.37 KB

TIFF (Deze pagina), 6.41 MB

PDF (Volledig document), 16.59 MB

5
raad VAN SWINDEN, en aan den Heer A. T). 11.E]JER, respective-
lijk tot informatie en narigt.
Brussel den. 6 September 1819.
(getcekend) WILLEM.
van wege den Koning
(g`ClZC€l<€l1(1) J. G. DE MEIJ V. STREEFKERK.
Aecordeert met deszelfs origineel:
De Grifliier ter Staats­Sccretarie,
(gtät.) L. H. ELIAS SCHOVELL.
i De eerste aanmerking, dat Besluit betreli`ende, en bij den
t aanvang van dit Hoofdstuk 1 vooruit<>‘esteld bedoelt, dat in
¤ ¤ ¤ ¤
ïeeêruil van het VOORWVENDSEL van 'UG7°l)Ll)t£lt37’Z:7tg eem het
L0te¢·@'s;>eZ, en zulks met liet 00g op elnclelqlee geheele ep-
hwfng, in tegendeel het al geclucm is _qew07"<len, wat men tot
uitbzeicling vewmogt: en wat deze mijne aanmerking aangaat,
_ behoeft waarlijk niet veel daarbij gevoegd te worden.
i Het feit is van iublieke notorieteit, dat alle >o<»‘i11r>‘e11 en
, ¤ ¤
maatregelen tot uitbreiding zijn in het werk gesteld gewor-
4 . . .. .
H den. De eigene achtervolgende Beslutten betrekkelijk die
( Koninklijke Loterij bevestigen zulks bovendien. Men heeft
¤ . .
slechts niet zoo zeer er op gelet, dat die onafgebrokene
4, maatregelen, om hoe meer loten zoo liever gedebiteerd te
krijgen, veertig jatten lang geduurd hebben.
Dienaangaande zij het alverder geoorloofd, uit het naast-
volgend Hoofdstuk, bij anticipatie, de stelling aan te voeren
_ (de stelling namelijk, afkomstig uit den boezem van het De-
partement van Financiën) dat thans (zegge in het toenmalig
i thans) eeuigzius schoorvoetend, en niet zonder moeite, JAAR-
j LIJKS 60,000 (zegge zestig duizend) loten in drie Leteigeoiv
E .
I wewlen getlebzteerel. Men zou toch mogen vragen, waarom
v
S