HomeBetoog, ten geleide van het adres, in April 1859, gerigt aan de heeren leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, en ten verPagina 4

JPEG (Deze pagina), 586.19 KB

TIFF (Deze pagina), 6.41 MB

PDF (Volledig document), 16.59 MB

4
spel, i11 de Provinciën thans uitmakende het Zuidelijk gedeelte des
Rijks, geadmitteerd gebleven, alsmede tot het afschaffen van de
Nederlandsche, voorheen Generaliteits­Loterij, tot nu toe in de
Noordelijke Provinciën bestaande en bij ons Besluit van den
4““ Sept. 1815 (Journal oliieiël, N". 30), ook tot de Zuidelijke
Provinciën uitgestrekt; en tot het doen vervangen dezer twee Lo-
terijen door eene nieuwe Loterij binnen de geheele uitgestrektheid
des Rijks, en zulks volgens een door hem ontworpen plan; j
Gezien het Rapport van Onzen Minister van Financien van den
2()“‘°“ Maart 1817, L“. DDD. `
Gelet op het advijs van onzen Staatsraad .1.H. VAN SWIN-
DEN, in dato 29 Nov. 1817;
Den Raad van State gehoord.
Gelet op de nadere verzoeken van den Heer llEIJER, dat eene
beslissing omtrent de al of niet aanneming van zijn voorstel
spoedig moge genomen worden;
Gezien het Rapport van Onzen Minister voor het Publiek On-
derwijs, de Nationale Nijverheid en de Koloniën, in dato 7 Julij ll.
N°· 433.
llebben goedgevonden en verstaan, aan den Heer A. D. RIEIJER,
onder terugzending, eolgeïzs cpu verlangen, van de stukken, welke
zijn Ontwerp en de adstruetie van hctzelve bevatten, Onze tevre­
denlieid over den ijver en de werkzaamheid door hem in dezen
aan den dag gelegd te betuigen, en hem tevens te kennen te j
geven, dat wij, de Loterij-spelen over het algemeen besehouwende
als een schadelijke strekking te hebben, verlangen allczzyrkevzs en
naar oinstandiglieden, tot de vermindering derzelve maatregelen ~{~
te kunnen nemen, en uit dien hoofde niet geraden oordeelen om
intussehen op het stuk der Loterijen nadere bepalingen vast te
stellen, welke, ofschoon dan ook inet het oogmerk van verbete-
ring in de inrigting derzelve gemaakt {Ze 2200727. ácdecliizg der ver-
miizderi/zg van het Spel 2200eZzcem7i_q zouden zte_qenzce1·k02z. _
Al`selirit`ten dezer zullen worden gezonden aan onze Ministers l
I _van Financiën en voor het publiek Onderwijs de Nationale Nij-
I verheid en de Koloniën, aan den Raad van State, aan den Staats~ j
v