HomeBetoog, ten geleide van het adres, in April 1859, gerigt aan de heeren leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, en ten verPagina 30

JPEG (Deze pagina), 539.62 KB

TIFF (Deze pagina), 6.38 MB

PDF (Volledig document), 16.59 MB

1

" ( 30
De belcnstiozg levert dan .................. f 900,000
ilet Lmfig slot van de Reserve­kas, daarbij te
voegen. mag worden gerekend op. .. ........ 1/ 230,000.
Totaal opbrengst ...... f 1,220,000.
YVil 111011 WCtCl1 hoe - door welke Z)étéZL_9'€Z'£7Z_QS772?iCZd€Z€7?, ­­
het debiet op 40,000 loten, of weinig daarteboven zal ge-
houden worden, (en welk eventueel te grooter debiet zij ge-
steld uiterlijk 11og 4000 loten; hetgeen 10 pCt. te meer
opbrengst, 011 ook 10 pCt. te meer materiële spel­cireulatie
1 . , . .. .
zou voortbrengen), die 0GïéïógGZ?,7Zg$77ZZCZd€Z07?, zijn tweederlei:
1°. Iïet debiet by 7commissie­Zzedr@f
Er worden aa11 de Kollekteurs (on1 te debiteren, of aan
de Bank terug te geven) niet meer l.Ot(?l1 uitgereikt dan 56,000
stuks, als wanneer l1et aa11tal werkelijk gedebiteerde lote11 het
cijfer va11 44,000 11iet kan te boven gaan ‘.
2°. De Verse7zikbcecw·heicZ der tabel van uitloving.
1 Indien de hooge uitgeloofde prijzen al te prikkelend zou-
1 den bevonden worden, dan worde11 dezelve lager gesteld:
iets dat bij gemis van de beraamde (heilzame) bcmle, niet n1o­
1 gelijk zij11 zou.
Die bcmk (zegge de Rese¢·ve­kas) is, zoo voor het [commissie-
bgglwgf, als voor de versohikbaarheid der uitlovingstabel, het
1 oninisbaar werktuig. `

l Mijn doel litlll C11 mag alhier niet verder reiken, dan eenige °
1
1 hoofdpunten bevcettelwe te doen worden. In alle bijzonder-
l heden te treden, en al de punten van beschouwing uit te
( l)TltlLC]1, zou ontijdig, onvoegzaam en nutteloos zijn.
1
1 I ()ok dan zal de inatericle spel-circulatie steeds beneden f3,200,000 blijven.