HomeBetoog, ten geleide van het adres, in April 1859, gerigt aan de heeren leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, en ten verPagina 29

JPEG (Deze pagina), 548.60 KB

TIFF (Deze pagina), 6.41 MB

PDF (Volledig document), 16.59 MB

li
i 29
1
lj Zoo levert -10,000 maal f 24. ............... _f 900,000
¢ Ofschoon de aritlimetisehe circulatie (5 millioen beloopt,
blijft echter de materiële eirculzltie beneden 3 millioen: en
i zulks om twee redenen. Vooreerst omdat dat kollekteloon
niet bijbetaald (niet uitgesehoten) wordt, maar bij korting wordt
A geïncasseerd. Ten tweede, omdat er zoo zrele kleine prenziëiz,
tegen zoo weinige nieten overstaan, dat telkenmale de voor-
handen komende inleg voor de aanstaande 77lCl(l7'lLlSl7‘0klül7l{/
grootendeels voortvloeit van de kleine winsten van de voor-
atgegane maandstrekking, des dat- grootendeels de inleg tel-
kenmale met gesloten beurs plaats heeft.
Ziedaar de opbrengst (in weerwil van geringe materiële
spel­elv°eulatie) gerekend ad 15 pCt. over de innerlijke waarde
. van f 150.- per lot ...................... f 900,000.
En ziedaar de opbrengst van het kollekteloon ad f 24.- ‘
per lot. ................................. f 900.000.
Van die _/' 900,000 komt, voor- het tegenwoordige
E personeel - zegge de aangestelde Kollekteuren e11 Gedele-
i geerden - en met uitsluiting van de tegenwoordige niet ge-
, qnaliiieeerde Tioterij-bedrijvers, 40,000 maal f 12 ._f 480,000.
Komt voor de kosten (en daarvan het over-
schot voor de I{08G’I‘?`G··k(l8 f 2 .............. rx 80,000.
iï Komt voor de 1teserve­kas f 8 ........... n 320,000,
En komt voor de administratie van de Reserve-
kas (of wel) voor de te oetroijeren Vennootschap,
{ mitsgaders mijne bedongene, billijke, schade-
loosstelling, f 2 ......................... zi 80,000.
. f 960,000.
E Het lzatig slot van de Resco·ve­kas komt ter
dienste van 1Veldadigl1eid, en te voegen bij de op-
brengsten als belasting.
i
l Het Kollekteursmpgcld van de Nederlandsche Loterij is 3 maal f 9 ­­
zegge f 27 per lot.
f