HomeBetoog, ten geleide van het adres, in April 1859, gerigt aan de heeren leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, en ten verPagina 28

JPEG (Deze pagina), 569.18 KB

TIFF (Deze pagina), 6.41 MB

PDF (Volledig document), 16.59 MB

la
l
28 j
,`
het, 11iet karig, verzorgen van de tegenwoordige liollekteurs ij
en Gedelegeerden der (te vervangene) lioterij kan voorkoinen.
ltr is ee11 verschil tusschen de arilánietisehe, C11 de materiele,
s_pcl­cl1·cnlatie. llet eerste wordt bepaald door, (*11 aangewezen
I bij, de balans C11 de uitlovingstabel der ])1'ljZ(31l C11 prexnignz l1et `
andere wordt bepaald door, (Ell aangewezen bij den inleg we-
gens ieder en alle der loten, plus zooveel als er boven en
behalve (lC1l inleg voor ee11 lot wordt betaald. ;
’ Bij de Nederlandsche Loterij bedraagt de clrlt/imezflsche cir-
culatie, 3 maal ’sjaars f 990,000: zegge f 2,970,000- 611
beloopt het wezenlijk uitsehot, in geld, va11 het deelneinend
publiek, 11abij (omstreeks) - 4 millioen.
j Van die arlz‘/nnetlsclie circulatie wordt, als de belasting, ge-
kort circa 14 pCt. - en zoo bedraagt de bruto opbrengst
ongeveer f 420,000. il
1 Boven dat totaal van inleg, veroorzaakt de Nederl. Loterij,
j echter, ad f 9.- kollekteurs opgeld(l1etgeen over slechts 18,000
loten wordt genoten) ook nog l1et uitsehot van nabij 500,000.
Er is voorts een verschil tusschen het uitsclzot, e11 de ner-
lering, door loten te weeg gebragt. Naar mate er vele hooge
j prijzen, en bij gevolg vele nieten, zij11, wordt de vertering, ri
O door de nieten veroorzaakt, te grooter, en wordt (in eene om- §
gekeerde rede) de vertering te geringer, naar gelang er veel l
j kleine prgzen, e11 bijgevolg weinig meten, zijn. ··

l 1Yat lllljll Ontwerp betreft is de cirll/nnetisclze circulatie, `
j betreliende 40,000 stuks l()tCll i11 werkdadig verbruik te bre11­
gen - groot 40,000 maal f 150; zegge ...... f 0,000,000.
j Over die G millioen wordt, als de belasting, gekort 15 pCt.
j zegge f 900,000.
1 llet l{()llCl~Lt(’­l()Ol1 wordt echter, niet bijbetaald, doch op
I de uitkeeriiig der gewonnen zijnde l)1`(‘lllltll gekort, e11 zulks 1
{ len bedrage van j` 24.- per lot.
l