HomeBetoog, ten geleide van het adres, in April 1859, gerigt aan de heeren leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, en ten verPagina 27

JPEG (Deze pagina), 548.08 KB

TIFF (Deze pagina), 6.43 MB

PDF (Volledig document), 16.59 MB

ë

27
De door mij aangewezeue (ruim) f 1,200,000 - jaarlijksehe
opbrengst zal wel het groote vraagstuk zijn. Uit die ruime
opbrengst (te zeggen alreeds van die VO()IOi(lt‘1'St(‘llIllg) volgt
echter voor de hand mijne zoo ruimschoots beraamde bedee-
ling van subsidien.
Wïregens het kcepitcial, uit te schieten door de
Schatkist, stel ik ad4pCt. rente- over f 3,500,000.f 140,000 .
VVegens het bedoeld depot de mendieitó zij ge-
t steld ’sjaars ........ ~ ...................... ix 225,000.
Die, nu reeds ten laste van den Staat loopende,
Nationale Instelling kan met geene mogelijkheid
worden in stand gehouden, zonder eene subsidie.
l De geraamde f 225,000 zullen zelfs ligte­
lijk nog ontoereikend zijn. En in dat geval kan
de ruime opbrengst welligt, tot verhooging van
j subsidie, te pas komen. W
[ Ilregens de Nieuwe Maatschappij tot bevorde-
ring van vrijwilligen arbeid (insgelijks eene Na-
tionale Instelling, hoewel dan niet voor rekening
g van den Staat) is subsidiëring onmisbaar: en stel
‘ ik - uit die welige bron voort te vloeijen, ’s jaars u 75,000.
i En alzoo TOTAAL jaarlijks. . . f 44:0,000.
l De z·002·sicni1z_y in die bcïwçyta.
• Met andere woorden, de (en wel betamelijke) opbrengst
groot twaalf tonnen gouds `s jaars: eer meer, als minder, dan
` I dat beloop.
Na zoo vele punten als (gelijk ik mij vleije) uit het hier
vooraf gezegde reeds Zzeivcilvfcly/J zijn geworden, is hier de
plaats om (behoudens de onpartijdige, grondige, volle-
ledige, en tot dat al eontradietoire l{(‘1l]1IS]1(‘lIllllg)bUl`LlI‘liUZO.dï
te maken, hoe, van eene mm‘e7·ië/0 spel circulatie van slechts
omstreeks 3 millioen, niet alleen de opbrengst van ruixn
12 tonnen gouds, maar ook. en de I(lllllll$ll'?li(‘­l§()$l(‘l, en