HomeBetoog, ten geleide van het adres, in April 1859, gerigt aan de heeren leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, en ten verPagina 26

JPEG (Deze pagina), 551.77 KB

TIFF (Deze pagina), 6.43 MB

PDF (Volledig document), 16.59 MB

E l
l rl
i l
26 nl
dige bestemming was, denzulken te hulp te komen, die, rade-
loos C11 hulpeloos, wensehen op den weg tot arbeidzaamheid i
te mogen geleid worden; en tevens, als bedwang van bede~ «
larij, den bedelaarsstand tot arbeid te noodzaken. _'
`l
l
, MIJNE BEGRGOTING van de geldelijke lieiioodigdlieid
~­- en daa1·teg·e110ve1· de VOORZIENING in die behoefte.
~«·»-
Bij mijn Adres is vooruitgesteld, dat tot dekking van de
geldelijke benoodigdheid ’s jaars f 440.000 gevorderd zal l
worden - en is verwittigd, dat het gemis te vergelden van
i het gewoon rendement van de (te vervangene) Nederlandsche
, Loterij, die behoefte doet stijgen tot ’sjaars 830,000. ”
Daartegenover is ook gewezen op een ruimer rendement, ,
voort te vloeijen uit zedelijk-nuttig openbaar kansgenot, j
zullende de som van jaarlijks f 1,200,000 ove1·tretle11. X
l De benoodigdheid is toeh niet zoo zeer het gevolg van de i
voorgestelde Vet, tot Zaercclding van de gesteldheid van za- i
ken opzigtelijk de (in verval geraakte) Maatschappij van `Wel- ·
dadigheid, als wel een gevolg van den drang, uit welken
l de noodzakelijkheid tot een bereddingsmiddel te beramen, .
j was ontstaan. Zoo zou dan ook het niet tot stand komen van
l de voorgedragene llvet het oorspronkelijk bezwaar overlaten.
l Om deze reden gevoel ik inij te meer genoopt tot de ocmwq'-
j zing en aanbieding van een (en wel een op zich zelf, ook
uit het zedelijk gezigtspunt, verkieslijk) hulpfonds, aangezien
j daarvan, ook in het geval van niet tot stand komen der
voorgedragene llret, goed geliruik kan worden gemaakt.
l
l