HomeBetoog, ten geleide van het adres, in April 1859, gerigt aan de heeren leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, en ten verPagina 25

JPEG (Deze pagina), 595.86 KB

TIFF (Deze pagina), 6.42 MB

PDF (Volledig document), 16.59 MB

25
(hoewel in eene omgekeerde rede) dat, na onderzoek, na
goedbevinding, en na verwezenlijking van mijn stelsel, de
ONDERVINDING, dat, allen hooger, en minst feilbaar gezag,
beslissen, en hetzij bevestigen, hetzij afkeuren zal. De stap,
die er gedaan worden zal, kan niet anders dan een provisie-
nele stap zijn.
De respective drie tegen elkander overstaande partijen
j« hebben hare CONCLUSIEN genomen.
De pcw·te)' van belzoucl der Bleclerlavzclsche Loterg heeft
hare gronden aangevoerd, die uitgedrukt zijn, zoowel in die
naamlooze 1Vom ­- als in dat Rapport clcm den Komözgr en
er is niet meer noodig, dan DIE e£gen­ve¢·<lecli_qin_q -· en
DIE l;esM~Q'cling een ingu stelsel, gade te slaan, om reeds
daaruit het ongelijk van deze partij te beseffen.
ilfzïvze conclusie is genomen namens de pm·tt)' van RADI-
i CALE 1·erbe2fcrl2z_q als de conclizflo slne gut? non. Men gelieve
het 2dC, 3dG en MC uitstaande Blad in te zien, geplaatst ach-
ter mijne jongstleden Brochure.
Ook de pcwtg van 07Z’U007”LUCLCl7‘Lll5ll)ik8 cçfscluwïng heeft hare
CONCLUSIE genomen, en nu onlangs op eene, in zieh zelve
edele en aehtbare wijze, uitgebragt bij monde van Jonkheer
Mr. ELoUT van Sonrnnwonnn. Die, in d·zmZm_g zverkee-
rende, partij wil, door ophefling der Loterij, de verzoeking
doen ophouden tot ijdele werkeloosheid: en wil dat ieder in
E het zweet zijns aansehijns, en door arbeidzaamheid, zijn’ kost
verwerve en verdieaze.
Dat, jawel de inlandsehe instelling van kansgenot kan
worden gestaakt, maar dat de zucht naar kans niet uitge-
roeid kan worden, of de voldoening aan die zucht kan worden
belet, is in de afgeschaft hebbende landen gebleken. Maar ik
spreek bovendien thans van de (helaas in verval geraakte) na-
tionale instelling, welker bestemming het was lediggang te-
gen te gaan, en werkzaamheid te bevorderen: welkertne<·le­