HomeBetoog, ten geleide van het adres, in April 1859, gerigt aan de heeren leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, en ten verPagina 24

JPEG (Deze pagina), 628.55 KB

TIFF (Deze pagina), 6.42 MB

PDF (Volledig document), 16.59 MB

l
V Zet
den ltaad van State met dergelijk eene taak te belasten. Meer
nog schuwt de Tweede Kamer eene enquête. Ulat mag daar-
van wel de oorzaak zijn? Blijkbaar is dat daaraan toe te
schrijven, dat tot den maatregel niet wordt toegetreden, dan
in het geval als men omtrent een onderwerp niet weet tot
een besluit te komen. Die Commissie heeft alsdan harerzijds
raad op te sporen, en vervalt ligtelijk harcrzijds in langdu-
rige besluiteloosheid. Geheel iets anders is het echter, wan-
neer er drie tegenover elkander staande partijen zijn, tus- l‘
sehen welke, niet ongelijk als bij een Geregtshof, te oordeelen
j komt. Alsdan wordt er enquête gehouden, zooveel omtrent
betwiste ieiten enquête noodig zij: en worden zaakkundigen
in rade geroepen, voor zoo veel het afgetrokkene beschou-
wingen betreft, doch zijn de CONCLUSIEN der partijen steeds
de leidraad, waaraan de beoordeelaar zich kan, mag en moet
vasthouden; en door dat al verkrijgt dc (ofschoon oorspron-
kelijk geheel oningewijde) beoordeelaar, uit de enquête, uit .
de raadpleging van zaakkundigen, en uit de toelichtingen
l dei wederzijdschc conelusien voldoende zaakkennis. Die taak
moge aandacht en geduld vereischen: dan gezond verstand,
waarheidslietde en onpartijdigheid zijn voldoende hoedanighe-
den, om als regter, als arbiter, of als gezworene, ook diep-
l zinnige en afgetrokkene vraagstukken goed en juist te be-
l vatten, en zijne opvatting juist uit te drukken.
Maar bovendien is die taak te minder bezwaarlijk wanneer
het te beoordeelen problema slechts een’ provisionelen maatregel ,,
{ betreft: wanneer namelijk uit de voorhanden zijnde oordeel-
[ velling niets onherstelbaars volgen kan: en wanneer de eind-
j beslissing aan een hooger, aan een minder feilbaar, gezag
l overblijft.
l Tegenover de gesteldheid van zaken, gedurende veertig
l jaren, en terwijl, altijd. proeéáoneel, en in afwachting dat
l een magtiger zuil de geheele opheffing mogt doorgedreven
) hebben, de Loterij jaar voor jaar (ten gevolge van besluite-
loosheid) wordt staande gehouden, {daartegenover) stel ik
Y