HomeBetoog, ten geleide van het adres, in April 1859, gerigt aan de heeren leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, en ten verPagina 22

JPEG (Deze pagina), 524.07 KB

TIFF (Deze pagina), 6.42 MB

PDF (Volledig document), 16.59 MB

4
1
22
dat ten bate der Hoofdstad, tot tegemoetkoming van hare
behoeften voor Ilieldadiglieids-bestedingen, eene gunstige be-
selnkking van Zijne Majesteit moge plaats liebben, uit de
vrucht van mij11e schepping en mij11e oH`ering. I
Den Koning komt die beschikking, zou ik durven meenen. 4
toe, volgens Artikel Gl der CiIOl1(l'YClL.
Eene Speelban/cf
Er is toch zoo even klaar en duidelijk aangewezen, tot 1
l
welke heilzame, nuttige en zedelijke strekking de Bam/c bestemd
1 is; bestemd tot de cmneulling van de ruime sohceol van deel-
nenzing, en terwijl die ruime sehctctl te gelijker tijd onmis-
baar is om het liooid aan de vreemde Loterijen te kunnen
bieden, en een der middelen on1 de materiële spel-circulatie
te kunnen beteugelen.
De grootste winsten door den ondernemer zich zfoegeëigendl
Me11 gelieve in te zien het Concept- Oetrooi, (zijnde het
ïlueede uitslaande Blad), e11 wel vooreerst Art. II, 2<lC alinea.
"Het toeeesteind wordend Oetrooi wordt ver¤·u111l voor den duur
l D `¤
van vijftien jaren: öeáoudens Ons vermogen tot eeenónële vroegere
"sáaking."
» En lQC]l tweede Art. V.
"Dat Kollekteloon, hetwelk bij het jaar f 2+.- beloopt, zal
" strekken :
j "12 Her en tzeinzfigsle perlen voor - l1et eigen tegenwoordig
"pe1·soneel.
l
j "2 Veer en izeuzliyete parten ­- voor de kosten - en daar-
; "van het overschot voor de ILESERVE-ICAS.
"8 Vier en ázeizzfigsée parten - voor de RESE.l{VE­KAS.
"2 Vier en twintigste parten ­- zoo voor de adininistratie
"over de Reserve-kas, als voor mijne billijke indeniniteit *."
j 1 En dat laatste, te weten, deinij toekoiiieinle scliadeloosslelling. zou mij,
j milk l)llll(‘l`l (’(‘ll ()l'll°(P(il, lll(‘l flllltfllllll.
I 1