HomeBetoog, ten geleide van het adres, in April 1859, gerigt aan de heeren leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, en ten verPagina 21

JPEG (Deze pagina), 560.07 KB

TIFF (Deze pagina), 6.41 MB

PDF (Volledig document), 16.59 MB

2i
llet lttipport gaat niet zoo ver oni de hestaande Loterij,
op het voetsjaoor van de Alom, te willen doen voorkomen,
cds het zcdckundzlq OO!/2’)ll7?.li v·c_g0Z<2nd0: dan ten aanzien van
miskenning en misduiding van mijn (nogtans van de hoogste
plaatsen altijd gehuldigd) stelsel, doet het Rcepport niet on-
der voor de Nrota.
Mijn, bij dat Rapport (quasi) ontleed toenmalig plan zou
vooreerst geene Stctcits-Loterij ten onderwerp liehhen, omdat
de 0pZn·mgst ten deele werd gewijd aan de Maatschappij van
Uveldadigheid, en aan de Hoofdstad tot bestedingen van
Veldadigheid. - Het zou ten tweede zijn acne Spaclbcm/c.·
en waarvan de ondernemer de grootste winsten zich zoude
toeöigenen; -- en het zou ten derde niet uitvoerbaar zijn.
Guam: Staats-Loterij, zeg`! de op/nwzyst aan lVuld¢¢d£g-
l heid (intussehen na bevrediging van de Schatkist) :021,
syn gc20Q`d/
llierbij moge ik een oogenblik stilstaan.
, Van MLILQE toewijding aan )Veldadigheid ben ik terug-
gekomen.
Men gelieve in te zien mijne Petitie aan den Koning, van
de maand Mei, 1858, zijnde afgedrukt op het vierde uit-
stciancl Blad, te vinden achter mijne jongstledene ]3z·0c/zure,
en hepaaldelijk littera C, zesde alinea. alwaar gezegd is:
"Het is geene wispelturigheid, dat thans de leus van toewij-
ii "ding aan Vi'eldadigheid is achterwege gelaten, te voren door niij
"voo1‘uitgesteld. Den wenseh druk ik uit, dat Uwe Majesteit '
"over het meerdere van opbrengst, van de zaak voort te vloeien,
"dio de vrucht is van mijne schepping enniijno Oilltlïlllg, tot aan-
"gelegenheden van lYeldadigheid, of van ander publiek nut, zal
"gelieven te beschikken; en alzoo treed ik blootelijk terug van
Mülülllf toewijding, om, meer voegzaam, die taak aan de Kroon
"eerbiediglijk over te laten."
V llien wenseli herhaal ik alhi<·i‘; en den wenseh herhaal ik.
l