HomeBetoog, ten geleide van het adres, in April 1859, gerigt aan de heeren leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, en ten verPagina 19

JPEG (Deze pagina), 524.82 KB

TIFF (Deze pagina), 6.39 MB

PDF (Volledig document), 16.59 MB

lf)
wanneer de MINST m0geZ@'/ec materiële spe/l­circulcetie zal plaats
hebben, en wanneer, van die minst mogetäke speZ­cio"euZatie,
de MEEST mogeljkc opbrmzgst (ter dienste van Yïieldadigheid)
zal zijn afgeleid.
Eindelijk dat de kansen, door vreemde Loterijen wordende
open- en verlcrijgbaar gesteld, noodzaken daaraan geevenre­
digde kansen, bij het inlandseh weringsmiddol aan te bieden,.
En zoo is het doelmatig, jawel, krachtens beteugelingsmidde
len, de deelneming het getal van 40,000 der bedoelde loten
niet, of weinig, te laten overschrijden; doch onmisbaar is het ,
het vermogen van de schaal van 100,000 cleelvzemingen te
doen werken, en die schaal kmzstzizmvg door eene Bam/c te
doen aanvullen. i
HH!.
VERGELIJKING, tusschen die Ninnuteozn Nom,
en het RAPPOnT, op 23 Augustus 1856, aan den
K onin g, door den toenmaligen Minister van
I<‘inaneien, gedaan.
läedrieg ik mij niet ten eenemale, dan heeft zich, van de
l beïceazclmaking van het KONINKLIJK BESLUIT van 6 Sep-
tember 1819, maar meer nog van den toets en de opheldering
van het negental bezwaren, in den vorm van zoovele vraagstuk-
ken, onthouden in de, nu bekend gcmmct/ste, vzaamlooze NOTA
van den jare 1832, veel lieht verspreid; en dan is daaruit,
omtrent hetgeen nu nog te beschouwen overblijft, bevatte-
lijkheid voortgesproten. Zij het dan, tot nog meer bevatte~
lijkheid, geoorlooid, de Z/(’ZZUCL’)‘G77,, opgeworpen in die naam-
Z00:0 Alom, te vergelijken met de Zwzwcwerz, opgeworpen in
2+%