HomeBetoog, ten geleide van het adres, in April 1859, gerigt aan de heeren leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, en ten verPagina 18

JPEG (Deze pagina), 590.18 KB

TIFF (Deze pagina), 6.39 MB

PDF (Volledig document), 16.59 MB

V
E
E
i IH
reeds in mijn Adres verineld, wordt, als de vergoeding voor
het gewoon rendement, gesteld ’s jaars 390,000: wijl ik
vooronderstel, dat de tegenwoordige onkosten de som van
f 30,000 niet behooren te overtreilen.
2U. Ile midden der onzekerheid van de goede uitkomst!
Dat beteekent immers, dat zelfs in het geval dat de Loterij
voor de kollekteurs eene ongunstige uitkomst zou opleveren,
evenwel de Schatkist hare jaarlijksehe f 300,000 geniet; en de
Nota wil doen verstaan, dat de Schatkist niet zeker zijn zou
j bij mijn ontwerp. Dienaangaande vertrouw ik dat alle vrees
en bedenkelijkheid spoedig zal zijn verdwenen.
3°. Is het aan te meten eene ’C87‘l7L€G·7°(Z0t’2i72g een dat in-
Icomen uit die bron te eerhzngen!
l)eze, schijnbaar wijze. bedenkelijkheid, of men uit Loterij
meer inkomen behoort te verlcmgeiz, spruit voort uit de dwa-
ling, dat openbaar kansgenot niet anders zijn zou dan een Jis-
L met middel; dat namelijk een inkomen het voorname (zelfs het
j eenige) doel zou wezen. Mijn stelsel gaat uit van de begin-
l selen, dat kansgenot , wegens de mensehelijke en natuurlijke nei-
L ging, en wegens de onheugelijke gewoonte, niet ten eenemale
verbannen kan worden; - dat (en bepaaldelijk ten aanzien van
" ons land) vreemde Loterijen niet, bij ontstentenis van een bo-
vredigend inlandseh openbaar kansgenot , kunnen geweerd wor-
den; -- dat (om te dezer plaats het weringsmiddel enkel j
i als zoodanig te beschouwen, en zonder nu te treden in de
j betere zedelijke inrigting) een weringsmiddel voor ons land
j eene behoefte is; - dat, zoodra en zoolang eenigerhande
ë Loterij voorhanden zijn moet, daarop eene belasting behoort
L te worden gevestigd; - dat kansgenot behoort tot de verte-
l ringen van overbodige weelde, en als zoodanig hoe zwaarder
l hoe liever mag worden belast; - en dat die opbrengst niet
L de oorzaak, doch het gevolg, van kansgenot is.
l Alverder, dat het hoogst bereikbaar doel zal getrotien zijn,
F