HomeBetoog, ten geleide van het adres, in April 1859, gerigt aan de heeren leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, en ten verPagina 15

JPEG (Deze pagina), 556.03 KB

TIFF (Deze pagina), 6.41 MB

PDF (Volledig document), 16.59 MB

I5
uitvoerbaar, er buitensporige uitbreiding van spel zou zij11
verwekt. - Het zal echter wel waar zijn, dat het niet zoo
moeijelijk kan zijn, in stede van vroeger nabij 4 millioen,
in tegendeel slechts 3 millioen te kollekteren; en ook, dat
geen grooter aantal voorwerpen te bedrukken en uit te rei-
ken, dan er thans (als loten of deelen) bedrukt en uitge-
reikt worden, geene uitbreiding zijn zon ‘.
VII, N°. 2. Voor een oogenblik aangenomen de mogelijkheid
van het slagen in die onderneming, blijft dan niet de vraag be-
staan, of de zaclclüicheid door het aanwakkeren der speelzucht,
door middel van lage inlagen, en het bijna onmogelijke der
kans-berekening niet zou worden enclermüzzcl, in plaais van die
uit een zacZel·mzcZ1`g ooypmzi Ze regelen, en of dit kwaad nog boven-
dien niet zou verergeren, door de erkende mogelijkheid van
het nog verder bevorderen van debiet tot verminderde prijzen
door middel van het vormen van assoeiatiën waarvan reeds is
gesproken?
rllgbze acivzteekeïzivzgeaz op die vraag VII, NO. 2.
De steller der .ZT0ta wil doen verstaan, dat de Blader-
ZCUICZSCAG Loterg IN EEN ZEDEKUNDIG OOGPUNT ZOU REGE-
LEN. Zoo ver had 11og niemand de ongerijnnlheid durven
drijven. Zoo iets zou de steller zelf, ware het niet in een
' naamloos geschrilt, zich wel gesehaamd hebben. Enkel in
een mecmzloos, en tot alschrikken bedoeld, opstel laat zich
iets dergelijks op het geduldig papier ter nederstellen.
Er behoeft slechts op het ééne l1ier volgende punt van
1 Hierbij voegt zich nog, dat thans, en sinds langen tijd, alhier, nevens de
20,000 loten van de Ned. Loterij en nevens hare materiële spcl·eircnlatie,
die nabij vier millioen bedraagt, vreemde Loterij-exploitatie plaats hcclt, terwijl
in mijne raming van slechts 3 millioen rymlczzcl lwjiiüml, mede begrepen is,
\`(‘l`(‘Il (‘Il 'CTV{l.llg`(‘H Vïlll (I(‘ VY(‘Cl`lIllC ]A()lCl`l_jCll.