HomeBetoog, ten geleide van het adres, in April 1859, gerigt aan de heeren leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, en ten verPagina 14

JPEG (Deze pagina), 603.64 KB

TIFF (Deze pagina), 6.41 MB

PDF (Volledig document), 16.59 MB

i
14
begroeting zij aangenomen ’. Heden ten dage zijn er pre-
eies gelijk tijdens die Nota, 3 Loterijen per jaar - elke
Loterij ad 20,000 loten, en het lot ad 60.-, hetgeen
thans, even als toen, is 3 maal 20,000 maal f 60.-,
zegge f 3,600,000. VVelnu, zoo als in mijn Adres op
blz. 3 is voorgesteld, zal, naar mijn ontwerp de materiële
spel-circulatie op 3 millioen {weinig meer, of iets minder)
uitkomen.
Die ]Votci berispt voorts mijn ontwerp, van hetwelk over ·‘r
het jaar 1,200,000 loten, en een spelend kapitaal van
j f 10,800,000.- sehqbien voort te komen. Naar het Pros-
pectus, gevoegd bij de Brochure, waarvan dit Betoog ee11
eervolle is, zijn de loten zelfs geraamd, niet op 9.- per
maand, maar op f 12.50, en diensvolgens zou het seliyzieiiz,
dat het spelezzcl lccipimcil 15 millioen ’sjaars zou beloopen,
Dit is echter het geval geenszins. - Krachtens de beteuge-
lingsmiddelen, zal het aantal loten door het publiek te ver-
bruiken, worden gehouden op omstreeks 40,000 stuks (of
j iets daarboven) en die 40/ni. loten zullen naauwelijks 3 1nil­
lioen uitseliot uit de beurzen der deelnemers veroorzaken,
i terwijl van Dll*l elke macmcl -­- veertig duizend loten (ten
gevolge van de mindere splitsing) niet meer voorwerpen,
- niet meer reqpes papier - ontstaan, die tegen ziitselzot
mn gelcl, de kans op de uitgeloojile prgkea en premiëzi aan
de verbruikers versehalïen, dan er voortkomen van de toen-
inalige (of van de tegenwoordige) 20,000 stuks loten. '
De steller der Dvlotii verklaart daarenboven, dat mijn plan
j (wegens de, in zijn oog, twaalfinaal honderd duizend loten)
j niet uitvoerbaar zijn zou; en eindelijk, dat, al ware die zaak
j --­- .
i ‘ De inultiplicatie van 3·1ll£I{ll. 20,000 loten adf 60.-- levert voorwaar het
i Mei! van _f 3,G()0,()00. Maar destclling is niet zaakkundig. Er zijn bij elke
j der 3 Ned. Loterijen (eenerzijds) slechts LL,000 loten, die ten volle f G0
i inlcggen. Anderzijds besteedt echter elk lotf 9.- k0llekteurs­opgcld: en er
j zijn nog meer bijzonderheden. De waarachtige spel­eirculatic van de Neder-
iandsehc Loterij (zoowcl tijdens die Nota, als tegenwoordig) over/7·e_ftf 3,800,000.