HomeBetoog, ten geleide van het adres, in April 1859, gerigt aan de heeren leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, en ten verPagina 13

JPEG (Deze pagina), 558.40 KB

TIFF (Deze pagina), 6.42 MB

PDF (Volledig document), 16.59 MB

lêi
ls het te verwachten dat een genoegzaam binnenlandseh de-
biet de instandhouding van zoodanige instelling zal verze-
keren, vermits, bij eene bevolking van ongeveer twee en
een half millioen, thans in drie Loterijen jaarlijksch eenigzins
sehoorvoetende en niet zonder moeite 60,000 loten elk
ït f 60, en dus te zamen tot een inleg-kapitaal van
f 3,600,000 (waarop nagenoeg het slieleml kapitaal in de
Nederlanden jaarlijks wordt begroot) wordt gedebiteerd,
W zijnde zelfs de verkoop van loten buitenslands geenszins
uitgesloten, en het nieuw plan een debiet zou vorderen
van 1,200,000 loten ïtf 9.- uitmakende de som van
f 10,S00,000, in de vooronderstelling, welke geenszins on-
gegrond schijnt, dat het bnitenslands plaatsen van aan-
deelen weinig opgang zou maken?
lllgbie Zzescltouwing van deze Vl NC vraag, NO. 1.
De aanhg’ van die V`ll<l¤ vraag vereischt noeli verdient
aandacht; in tegendeel zijn de stellingen onthouden, in Vl],
N°. 1 van aanbelang.
De ]Vota vreest, dat er tot instandhouding geen genoeg-
zaam bimtenlanclse/z debiet zijn zou; en nu wordt dan de
iietie van uitsluitend bulzfenlarzclselt debiet losgelaten, om in
tegendeel eeiziglglc bimzenlazzclselt v;ev·tie¢· te vooronderstellen;
en te dien einde deelt de Nota mede, hoe de gesteldheid
_ van zaken toen (in en omstreeks den jare 1832) was, om-
trent liet verbruik van loten bimzea ons land.
Dienaangaande is er vooreerst eene niet geringe misken-
ning. De Nota spreekt enkel van het (niet zonder moeite)
bewerkt debiet der loten ran de r'Tedei·lan<lsclze loterij; en
maakt zich niets weten van liet vertier der vreemde loten
in ons .lT<1LllH’l(l/lil.
liet spelend lapitaal (zoo noemt de Nota dat, wat, juister
bestempeld, de materiële S[)(3l··CZ·7’C’LllLLll£? is) bedroeg destijds
dan ’Sjï.1ül'Sjl3,600,UOO.-·Z en die, hoewel veel te lage.