HomeBetoog, ten geleide van het adres, in April 1859, gerigt aan de heeren leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, en ten verPagina 11

JPEG (Deze pagina), 510.81 KB

TIFF (Deze pagina), 6.44 MB

PDF (Volledig document), 16.59 MB

ll
loten kunnen beletten. En al ontstond het geval, dat eenige
weinige duizenden der nieuw bedoelde Nederlandsche loten
buitenslands zouden gesleten worden, tegenover meer dan
tienrnaal zoovele vreemde loten alhier wordende verbruikt,
dan zou dat verre van laakbaar zijn.
i IV. Bestaat er in Europa een wezenlijk gebrek aan dit artikel
in evenredigheid van de vooronderstelde speelzueht?
Jlfijne ophelclering bctrqjjtèzzde die IVM v:mct_g.
Ooereloed ­­­ overstelpmg - van loten begon, tijdens die
Nom, zich in Europa te vertoonen, hetwelk niet zoozeer
buitens ioriee s ieelzucht eooronderstelt als buitens uoriee s reel-
D 7 C
zucht kemteekmzzi
V. Is het te beletten, dat tusschen solide Ilandelslniizen in
onderseheidene landen van Europa gevestigd, associatiën worden
aangegaan, om op eigen creclieá en voor een’ minderen prijs dan
die van f 9 per lot, aandeelen uittegeven op nornnrers overeen-
komende met die der ee roeeteerde Loteri'­Bank en daarvoor
ta P .l J =
prijzen en premiën te betalen naar de daarbij uitgevallene trekking?
]llQ'2zc becmzfwoorcling van die VM rmag.
Ik twijfel of solide lrandelshuizen van onderscheiden lan-
den in Europa den steller van de Blom dank zouden zeggen
voor die (zonderlinge) vooronderstelling; maar zeker is liet.
dat zoodanige associatie nimmer inet winst in wedstrijd zou
kunnen komen met de instelling, waarop die selrandelijke spe-
culatie zich zou vestigen.