HomeOude wijsheidPagina 8

JPEG (Deze pagina), 701.81 KB

TIFF (Deze pagina), 8.73 MB

PDF (Volledig document), 21.04 MB

Z
6
Brahma of Jehovah of Allah diene. Duidelijker welligt zou dit nog uit-
. komen wanneer wij hij de thans aan te halen Indische spreuken ook
de vergelijking met andere van overeenkomstige strekking in Oosten en
i iV’esten voegden; doch vooreerst is dit voor de meesten onzer lezers `
grootendeels vrij overtollig, en daarenboven zou eene dergelijke aanha-
ling van paralelplaatsen hier te groote uitgebreidlieid aan ons opstel
geven, terwijl overigens de helangstellende een menigte van deze in
de aanteekeningen van Bohlen`s evengenoemde editie vindt büeengebragt.
Evenals de »wi_jze Koning van Jerusalem," ijvert ook onze spreu-
kendiehter vóór alles niet weinig tegen de »zotten." Zoo o. a. in den
l mede ten onzent welbekenden trant:
Eer zult ge uit d’ opgesperdon muil A,
I Eens krokodils een parel rukken, E
Eer zal u op de l1olle zee
i To varen zonder schip gelukken,
Eer kunt ge een booze giftge slang
Als bloemkrans om uw slapen winden, i
Eer een gek, die luistren wil _
Naar een verstandig woord, zult vinden.
In gelijken geest is het volgende, waarbij de laatste regel in het
oorspronkelijke gelijkluidend met de heide laatste van het voorgaande,
doeh hier ter afwisseling eenigsins gewijzigd i.s:
Uit. kiezels doet gij eer het zaad van olie rijpen,
Uw dorst nog leseht gij eer aan spiegeling der lucht,
Een haas kunt ge in den loop eer bij de horens grijpen, j
Eer een vorstokte dwaas eens wijzen oordeel dueht.
l
Met dwaze lieden is dan ook, naar ’s dichters oordeel in ’t geheel
geen huis te houden (i):
Liever nog met wilde dieren
Bergbewonerlevenswijs
Dan met gekken feest te vieren
In God Indra’s paradijs!
Voor den dwaas blijft er inmiddels nog altijd een goede raad denk-
‘ baar:
t*1 llet sainengestelde woord in den tweeden regel duidt eenigermate de manier aan,
waarop de Sanskril-eomposita, althans de nu·er eenvoudige, gevormd worden. In de sehritï
ten en gedichten van later tijd vindt men ze soms van meer dan twee regels lang.