HomeOude wijsheidPagina 6

JPEG (Deze pagina), 953.14 KB

TIFF (Deze pagina), 8.92 MB

PDF (Volledig document), 21.04 MB

.
l
4 r i
· jaartelling zamengesteld, eene menigte hoogst waarschijnlijk veel oudere ·
spreuken en stellingen bevat. Uit dit werk, waarvan de Sanskrit­tekst
o. a. in 1833 door Bohlen, naar verschillende handschriften, met La- i
tijnsehe vertaling en uitvoerige aanteekeningen, is in ’tlieht gegeven ("),
dan worden hier thans eenige proeven in metrisehe navolging den lezer _
ter kennisneming aangeboden.
Op zich zelf heeft voor ’t overige, afgezien nog van den eigenlijken «
inhoud, het bedoelde boek ook een bijzonder litterarisch belang. Vooral
juist voor ons Nederlanders. Het is namelijk het eerste Sanskrit­werk,
waarvan, althans meer algemeen, onze VVesterlingen hebben kennis ge-
dragen, en het werd, in de eerste helft der zeventiende eeuw, aan
Europa bekend gemaakt door een Hollander, den zendeling Abraham
Rogers of zooals hi' naar den smaak van dien ti'd zich noemde
Q 7 7 7
Rogerius. In 1630 door de Compagnie naar de kust van Coromandel ;
gezonden om er het Evangelie te prediken, maakte hij daar kennis
met een geleerden Brahmaan, Padmanaba geheeten, die op het fort i,
Palicatta besohermin‘ tegen zi`ne landgenoten zocht en redeli`k Portu-
C O 7 7
geesch sprekende, onzen Rogerius eene menigte belangrijke bijzonder- ·
heden omtrent de zeden gewoonten en godsdienst zi`ner landgenooten
7 D D O
rnededeelde. De aanteekeningen omtrent dit een en ander, door den
zendeling in ’t Hollandsch te boek gesteld, werden verscheiden jaren
later, na zijn terugkeer in het vaderland en spoedig daarop gevolgden
dood, door zijne weduwe met medewerking van eenige vrienden uitge-
geven (·j·), en voorts, niet lang daarna, in het Fransch en Duitscli
vertaald. Aan het bedoelde werk nu eene overzetting, of juister
welligt eene paraphrase van de eveigenoeinde spreuken van Bhartrihari,
of zooals lt. het schrijft, Bartlirovlierri, mede naar Padmanaba’s ver-
klaringen toegevoegd. Geruimen ti`d maakte het boek veel o gang
O 7 O O O D
in Europa; langzamerhand eehter begon het in vergetelheid te geraken,
en de vlugtig opgewekte belangstelling in de oudheid van Hindostan ,
maakte aldra weer voor onverschilligheid plaats, totdat ten laatste, in ,
’t eind der vorige eeuw, door de onvermoeide nasporingen der Engel- i
sehen de aloude oorspronkelijke Sanskrit-werken zelve uit hunne schuil-
(*) Bhartriharis Sententiae, ele. Ad.(Jodd. mss. tidcined., lat. vert. et eonnnent. instruxit ,
P. a. Bohlen. läerol. 1833. ~ Aceed. Variae Lectiones, ete. per A. Sehiefner et A. Weber.
llerol. lt·$5(). ~ Daarenboven gaf Bohlen nog eene Duitsehe metrisehe vertaling der spreu-
ken, in Hamburg, 1835, in het lieht. - Zeer enkele werden reeds vroeger door Herder,
naar de na te melden overzetting van Rogerius, medegedeeld. ­- Bij onze navolgingen
volgden wij nu en dan het metrum der Duitsehe vertalers, in den regel echter meenden ,
wij een vrij gekozen te mogen aanwenden. Op de volgorde der spreuken in den oorspron- i
kelijken tekst jin de verschillende handselwiften trouwens zeer ‘verseheideni kon bij onze
bloemlezing uit den aard der zaak in ’t geheel geen aelit worden geslagen.
De ()l)()l1(: (lt:ll.l‘C [Uli hCi. VCl`l)0l'gCIl lhïytlüllllülll Oilllü V2l(ll'ïlCllllg 'Cl‘lJ()()gll Välll llClI
leven en de zeden, mitsgaders de Religie en de Godsdienst der Bramiuen, op de (‘ust `
('liorinandel, en de Landen daaromtrent: door l). Abrahamus ltogerius, in sijn Leven Be-
‘ dienaer des ll. lüvangelie op de selve (Inst. Mel korte Aenteyekeningen. 'l`ot liejden. Bij
l`ran<'·oys llaekes; in `t jacr lG5l.
V t
1