HomeOude wijsheidPagina 26

JPEG (Deze pagina), 755.10 KB

TIFF (Deze pagina), 8.71 MB

PDF (Volledig document), 21.04 MB

E l - y [fx..,"‘Q?-?¥"ï=‘~§$ï§f.@;,j-,,.ï:‘g?§·‘*=‘F',,i_.,,*,,;?"ê॥i§m*" `*§ä,,,..`?’ï;v5;;· ...· "*" A ·~
` i ‘ " l i ii ‘‘ "·’ =: ­..i>; ig ;
` ' ” " ‘‘‘` . `.1 ‘?`
pj 2 ,. . ·· `_ lv A jij
En 1 »­:==Eif;, V
Mt . fer",
@4 i ‘
. - ' -
. . *ïïêïïïZ*’§Fi'? ‘.`';·`-
« Javaan geen nieuwen, hem geheel vreemden vorm van beschaving op gg,
E · te dringen, maar verlevendig eenvoudig zijne eigene en oorspronkelijke, T{ï;i’·F.QQ*ï­‘QY1T;
l · . . .. . .. . ‘Y_ S Y
jï die hij ook nu nog geenszins heeft prijs gegeven, maar die slechts, _
j hoewel dan geruimen tijd, door de opeenvolgende werking van Islami-
i . . Fl V `ï,"iï,·;i=··t
’ tische en Westersclie overheersching bleef onderdrukt. Ook uwe zoo- jj; :_· j ·,h_
Z€€l‘ g€VI‘€€S(l€ Had_ji°S Zullen dan vrij wat minder gevaarlijk worden,
terwijl de meer verstandige N/Iohammedaansche priesters geenerlei we-
[ zenlijk bezwaar kunnen opwerpen tegen de meer algemeene verspreiding gtj=’Q<`
5 van leeringen, die, wel is waar, tot verlichting en zedelijke verbete­ _,,‘·‘=_‘ {'ë,__.’
ring van het volk kunnen strekken, maar datgene, waarom ’t hun toch gj;
, op Java hoofdzakelijk te doen blijft, hun eigen uiterlijk gezag en de uit-
` wendige vormen hunner godsdienst, onaangetast laten.
l Of is dit alles misschien niets dan eene illusie, voortspruitend uit ;;rT?gfg"=.ijgïfj"
I eene alligt te eenzijdige ingenomenheid met eene bepaalde rigting der ‘·‘_ gj; _·_`
j menschelijke beschaving? Gaarne laten wij de beslissing aan meer be-
iï"·‘; ‘·,ï¢._;v,`j
‘ voegden. Maar, zij dan ook het voorgedragen denkbeeld of onjuist op
zich zelf`, of in de praktijk onuitvoerbaar, het eenvoudig te hebben
geopperd, kan wel niemand tot schade zijn. ,··,
-t‘r lsi,i‘ * c‘,ir
r~ in "‘t‘ ‘
» c'r
isr- L
iïj _‘.;;l f¤yfiïf*_‘.’
(Overgedmkt uit de Tydspiegel, 1870.)
. i-‘_ t