HomeOude wijsheidPagina 18

JPEG (Deze pagina), 734.98 KB

TIFF (Deze pagina), 8.89 MB

PDF (Volledig document), 21.04 MB

äl .
i
V l
ie
Een rcgendroppel trof in ’t vallen
Een gloeijend ijzer, en verdween.
Een ander, in een lotuskelkjen, T
` Voor korten tijd een parel scheen.
t Doch in een schelp , ter regter ure, '
Viel nog een derde droppel neêr;
En wie hem vallen zag, aansehouwde
Hem straks als echte parel weêr. _
Zoo gaat het als in slecht gezelschap
Men eer en goeden naam verliest,
Of met halfslachtgen blijft verkeeren,
Of goeden slechts tot vrienden kiest.
Den waren vriend schetst de dichter in een paar, meer eenvoudig
klinkende woorden:
V Een vriend, die trouw den vriend verdedigt,
Is ’t nood, voor hem zijn beurs ook ledigt,
’t Geheim bewaart, zijn deugden roemt,
Die is het, dien een vriend men noemt.
En met deze, voor ons ongetwijfeld ahnede niet nieuwe, schoon
daarom niet minder ware spreuk willen wg thans het gebied der meer
algemeen geldende zedekunde verlaten, om ons nog een oogenblik bezig
te houden met de meer büzonder wüsgeerige en godsdienstige rigting,
welke wij mede in onze spreuken~verzameling, ’t dan door een , 3
’t zij door meerdere dichters vertegenwoordigd zien.
VVel is waar zou het volgende nog veilig tot de evenbedoelde meer j"
algemeen menschelijke ethiek gerekend kunnen worden:
Wat zoekt gij gunst bij andren, o mijn hart?
Zij baart in ’t eind verneedring slechts en smart,
Keer tot u zelf, uw eigen wezen, in;
Daar vindt gij rust en ’t zekerste gewin. _
Maar naauw schijnt ons dit gezegde zamen te hangen met een an-
der, dat toch ongetwijfeld aan eene bijzondere rigting moet worden
toegeschreven :
Diep dringen tot den schoot van ’t aardrijk uw gedachten,
Verbeelding heft u stout omhoog naar ’s hemels sfeer;
Het VVezcn zoekt gij dáár, doch spilt vergeefs uw krachten;
Keer tot u zelven in; daar vindt gc uw God en Heer.
Blijkbaar hebben wij hier met de later, in eenigzins anderen vorm,
zoo beroemd, of berucht geworden stelling der Vedantisten omtrent
de immanentie te doen, wier oudheid zoowel als wier algemeene ver-
l
l