HomeOude wijsheidPagina 17

JPEG (Deze pagina), 729.38 KB

TIFF (Deze pagina), 8.77 MB

PDF (Volledig document), 21.04 MB

.
V
i
i *15 l
(
I
Ook menig grüsïtard, hoe weinig het aanzün hem voor ’t overige
i ll()g` lT10gO OPlCVCl`(3Il, Zill llëll Lltiïl (llCllt(ll` lilllllïêll llállëggtällï
Mijn levenslust verging; tot rook werd de ijdele eer, l
Die eemnnal ik genoot; mijn vrienden zijn niet meer;
Een nevel dekt mijn oog; naauw steunt een stnf mijn sehreden; E
ltln toch - ik vrees den dood en hecht me aan ’t nietig heden!
Eene soort van wereldwijsheid, waarbij meer op het onmiddellijk
praktisch nut dan op de hereiking van eenig ideaal gezien wordt., vin-
den wij in eene spreuk, die waarseliijnlük weer nan een ander diehter
zal zijn toe te sehrüven (‘):
VVie in zijn huis regtveardig is,
Den dienaar wel gezind,
Het bijzijn van den slechte vliedt,
‘*‘ Den goede kiest tot vrind,
Met vorsten steeds voorzigtigheid
i Betraielit, de wijzen eert,
Den vijand staat, en slim te zijn
Ven ’t looze vrouwvolk leert,
· Die kan op ’s levens gladde brian
Met vaste sehreden voorwziarts gaan. i
g Maar niet minder streng zedeli`k dan nuktiseh tevens zi`n de rnzid-
; ¤ .
¤‘evin<>‘en omtrent den on‘1<»‘a1`1<·‘ niet tnenselien tn `L z1.l<»‘eineen en in
tu ze ¤ ¤ ¤
t ’t büzonder de keuze van vriemlen. Zoo b. v.
’s Morgens wordt de sehaduw kleiner,
Grooter wordt ze in d’ avondslond:
Zoo der slechten valsche vriendschap,
Dus der goeden heeht verbond.
I EVGYIGCUS (,lOOl` CCD l)G€l(l ¥YOl`(i€‘ll (lf) g0V()lgCll Vüll (lêll Oïllgilllgl; lll(‘l.
verschillend slag van menschen aangeduid:
("‘) De hier gebezigde woorden; ,,Met vorsten steeds voorzigtigheid l)(’l`l'(l('lllI7: worden
door Bohlen weergegeven door: ,,l'nd vor Allem seinein König - Mit Gehorsntn unter­
thäinig", en: ,,obcdientia in prineipem." Alles zeer in overeenstemming met den tegen-
woordig gelukkig vrij wat veranderden Duitsehen geest, die zelfs hooggestelde geleer-
den nog verleidde, hunne opdriigten aan een of zmderen vorst met een ,,lln·o unterthiinig-
ster Kneeht" te onderteekenen. In ’t oorspronkelijke stunt eehter; ,,1myà ,” ’t geen ,,heleid,
voorzigtig gedrag" beteekent.
(·l·) Herder, die deze regels naar de overzetting van Rogerius vertaalde, maakt het slot,
door onbekendheid met het oorspronkelijke, ietwat frziaijer dan het werkelijk is. Rogerius
verklaart n. l. volgens zijn vriend l’;1dni:n1:il>a de plaats geenszins onjuist; ,,l)oeh de xrient-
sehap met den goeden zal zijn als de sehailuwe, w elek de Sonne geeft, als zij nu den en-
deïganëili g2:ut.” Herder maakt hiervan: ,,;her l·`renndselial”t. mil den (luten ~~- \`iiehset
wie der Abeinlsehatten , -- Bis des l.el>ens Sonne sinkt/’ an die ondergaande lexenszon
wordt in den tekst niets gevonden.
f