HomeOude wijsheidPagina 15

JPEG (Deze pagina), 636.67 KB

TIFF (Deze pagina), 8.92 MB

PDF (Volledig document), 21.04 MB

I ln
W1
j il

a ‘i
l
; 13
rijke daad en de duurzame herinnering aan een nuttig werkzaam le-
ven gold :
Elk werd geboren wie leeft; wezenlijk eehter geboren j
Heet alleen hi' die een naam nalaat aan ’t komend geslacht. i
J D
I
Onder de straks aanbevolen praktische deugden bekleedt nu, meer
in ’t bijzonder, gelijk men bij den Oosterling wel niet anders verwach-
ten kan, de weldadigheid nevens de gastvrijheid eene belangrgke plaats.
Maar beide behooren ook verzeld te gaan van andere, van belangeloox-
heid namelijk en nederigheid:
Wie vriendlijk steeds den gast ontvangt,
Doch , needrig, zelf geen dank verlangt,
Noch roem voor goede daad,
VVie ’s naasten armoê niet veracht,
_..« En zich voor trots in voorspoed wacht,
» Die volgt der wijzen raad.
Evenzoo met eene toespeling op de weldaden der natuur:
De tak buigt onder last van vruchten,
Laag hangt de wolk, die regen spreidt; E
Zoo toon ook nimmer u hoovaardig,
VVanneer uw rijkdom zegen spreidt.
Van den anderen kant past ook waardigheid dengene die ontvangt:
()m afval likt en kwispelstaart ·
De houd; niet dan voldaan
Door vriendlijk woord, neemt de olifant
Wat hij verdiend heeft ann.
,i Aehting intussehen geniet in de wereld doorgaans alleen degene,
die in staat is te geven, de rijke:
WVie rijk is, is een edelman,
Geregt, geleerd , gevat,
Van schoon gelaat en diep verstand:
De deugd komt met den schat.
Hoe is trouwens gemeenlijk het oordeel van het >>groote publiek",
en hoe waardeert het menigmaal verdiensten en goede eigensehappen?
In vrü sterke bewoordingen luidt het antwoord:
Bekrompen heet een zedig man,
lloogmoedig wie niet veinzen kan,
Een huiehelaar wie eerlijk leeft,
wi
/