HomeOude wijsheidPagina 12

JPEG (Deze pagina), 675.33 KB

TIFF (Deze pagina), 8.93 MB

PDF (Volledig document), 21.04 MB

1 10
` wereld, onze ware hestemming hlijft, inet nl ons vermogen te streven
» naar de verwezenlijking van het goede en de heoeüniing der deugd.
‘ Tnl van spreuken roemt dan ook, gelijk zirh ligt verwaeliten laat, de
1 deugd niet minder dan de wij<heid. In meer dan eene vinden wij de
pligten opgesomd, welke de mensch, l)zl.äll` de uitspraken der rede zoo-
wel als naar die der Heilige tjlndiselie) Schrift, te hetrncliten heelt.
. Zoo, in ’t kort, doch, naar ’t ons voorkomt, nog al voldoende, indien
, iedereen het opvolgde: ‘
1
Dood niet, steel niet, spreek de waztrlieid,
Zelfhelieerseheiid, mild van zin,
Eer de vrouwen, acht den leerzmr,
Bovenal, uw nzmste min!
Mogten die geboön der Schrift
A Ieders hurt zijn ingegriftl
l

Een weinig meer uitgewerkt vinden wij nagenoeg hetzellile in de M
F' · volgende regels:
i
l Ylied de lusten, leer geduld,
Vrijvvzm hoogmoed, rein mn sehuld:
Spreek steeds wzmrlieidg wijzen eer;
’t Goede ztlleen uw hart begeer’;
Kunt ge, ’s iiaasten leed verznehl;
Is l1ij ’t 1va2n·d, de11 vijand neht:
Zij een goede llütllll uw vreugd;
Mztar stof niet op eigen deugd!
Zóó, - 1110039 niet een elk u vieren, ~
Blijft u ’t fraaiste tooisel sieren.
Eene niet oneigenzuirdige opsomming van verschillende deugden levert
ons nog het volgende Stukje:
il)Oll Vorst versiert de nienschlijkheid,
Den krijgsnizni de beselieideiilicid, ’
, Den regter de geregtigheid,
Den l<luizenam· de ncedrigheid, _
Den wijze de ingetogenlieid,
l)e11 edehnen de vriendlijkheid.
1)Cl1 rijke de xveldztdigheid,
Den vrome de zztelitinoediglieid.
Doch, ziet ge al deze t’zzuun VGl'l)Oll(lOD,
Gij hebt den frzmisten tooi gevonden. i
" Ook de deugd verleent, even als de wijsheid, vrü wat meer schoon-
heid dan uiterlijke versierselen:
Schoon is ’toor door goed te hooren,
Niet door ringen; schoon de hand