HomeOude wijsheidPagina 11

JPEG (Deze pagina), 693.35 KB

TIFF (Deze pagina), 8.91 MB

PDF (Volledig document), 21.04 MB

ju
1. -
tha
" i
l
l
Begeerig hapt de viseh naar ’t aas,
Dat dobbert op den vloed. p
Onwetend is ’t onnoozel dier t
En droomt van geen gevaar.
Doch wordt ge, 0 mensch! de strikken niet, p
Die lust u spant, gewaar?
i
En welke de gewone gevolgen zijn van ondeugd en zonde? Ons
wordt het herinnerd door de legende van de rivier de Gaugá, die,
uit het Paradüs op het hootil van Qiva, van daar op den Himalaya
en eindelijk in de valleüen nederstortend, in den oceaan verdwijnt ('):
Op Civa`s hoofd, uit ’s hemels dreven,
Stort zich de heilge Gangà neer;
En van den berg, nog hoog verheven,
Neemt straks ze naar het dal haar keer,
()m lager lager steeds te dalen,
" Tot ze eindliik zich in zee verliest.
Zoo zinken allen die verdwalen,
Zoo valt wie ’t kwaad voor ’t goede kiest.
Of er nooit een reden tot verontsehuldiging zou bestaan voor
hem die verkeerd handelt of het goede nalaat? Misschien toch wel.
Eene nog al deterministis<·h klinkende spreuk laat het ten minste ver- 1
moeden, ten ware ze uitsluitend ironisch gemeend zij:
Wat sluit ons hart voor eer en roem,
Als ’t licht der maan de lotusbloem?
VVat velt der deugden trotsehen stam?
Wat breekt der schaamte sterken dam?
Wztt maakt ons zwak en week en laag,
En helden laf? . . . Een leêge maag!
; Boos opzet en het kwaad om het kwaad vindt echter nooit een
; verontschuldiging. Naauw zelfs is eene qualilicatie hier mogelijk:
Goed heet ik wien, zich zelf vergetend,
Zijn winst in ’t heil des naasten ziet;
Gewoon wien ’t eerst zich zelf bevoordeelt;
Slecht al wie winst uit roof geniet.
Maar zoo ge naar deu naam mij vraagt
Van hem, die andren doelloos plaagt,
Dien weet ik niet.
Welke trouwens de oorzaken of de aanleiding van het kwaad in de
(*) De gansehe legende, doch in anderen zin opgevat, vindt men in het v­:e«»·ger door
ons in de Gids medegedeelde fragnient uit het Ràniayanaa ,,De komst der G:mgà." ~- ,,lvit
het Paradi_js." Wij meenen hier nl. ,,svargàt." te moeten lezen. ,,Sva1·ga1n", `t welk Bohlen
_ behoudt, geeft geen zin.
W"?