HomeOude wijsheidPagina 10

JPEG (Deze pagina), 707.04 KB

TIFF (Deze pagina), 8.91 MB

PDF (Volledig document), 21.04 MB

`

8
l
Niet altijd echter behoeft de wijze te pronken niet zijne wijsheid;
· ook op zieh zelve behoudt zij, schoon verborgen voor anderen, hare
M waarde. Dus althans dunkt ons de zin der spreuk:
Een bloem gelijk is ’s wijzen geest: hij prijkt
Voor elk, of bloeit, verborgen , in het woud.
VVeten alleen zonder fi`nere beschavin¤‘ maakt ons overi `ens nog
7 C9 5
niet tot regte menschen. VVie kunstzin en gevoel voor ’t srhoone mist,
blijft nog altijd voor een groot deel aan het dier gelük:
WVie dichtkunst niet beinint, en zang en spel veracht,
Die vrete gras van ’t veld, al draagt hij staart noch horens.
l Ook moet het streven naar wijsheid vergezeld gaan door arbeidzaan1­
` heid. Handelen, geen ijdel, ledig leven, is het wat den verstandige
§ voegt: i
l Luilieid is uw grootste vijand,
i VVerkzaainheid uw bondgenoot;
l Luiheid maakt de grooten kleiner,
Arbeid maakt de kleinen groot.
Is nu de deugd een gevolg der wijsheid, of omgekeerd? De dich-
ter laat, inet reden, het in ’t midden, en maakt, ook hier gelijk aan
»Tsraöl’s wijzen koning", zoomin een wezenlijk onderseheid tusschen
dwazen en sleehten als tussrhen Wijzen en regtvaardigen. Van den
slechten mensch zegt hij, op gelijke wijze als straks van den dwaas C):
Met de teêrste lotusvezels
Bindt ligter slangen vast,
Ligter klooft met een sprietje
Der aeaeia albast, *
Ligter maakt gij zilte baren l
_ Door een droppel honing zoet,
l Dan ge een sehelin door zachte woorden
Ooit iets goeds verrigten doei.
Onverstand en ondeugd, door toegeven aan den lust, is trouwens
zoo goed als hetzelfde, maar in den niensrh, die verstandig zijn kon,
moeilijkst te verschoonen:
j De lladderende vlinder zengl
Zijn vleugels in den gloed;
("‘) De vertaling .,zilte baren" in den vijfden regel komt overeen met de juistere lezing
,,Kshàrà1‘nboedl1êh," schoon Benfey in zijne Clll‘C<t0|IlïlilllC nog het ongetwijfeld onjuiste
,,]{SilïI`dIlll)0Cdl1êh” heeft overgenomen.