HomeVedenstudiënPagina 82

JPEG (Deze pagina), 636.98 KB

TIFF (Deze pagina), 6.66 MB

PDF (Volledig document), 51.43 MB

72 vnnensrumiàn. , ‘
aan anderen wil trachten duidelijk te maken. Hun alzoo, die
tegenwoordig ook in ons vaderland zich wijden aan het hier
besproken studievak, zij het thans gezegde met bescheiden, maar W
ernstigen aandrang in overweging gegeven. Een, naar wij ge- ` j _j
looven, nuttige arbeid kan door hen worden verrigt, en een ar- j
beid tevens, die hunzelven rijke vruchten belooft, in zoover a"
daardoor meer algemeene belangstelling in datzelfde vak van
wetenschap zal geboren worden, dat nu ten onzent nog tot den W
engen kring van zeer weinigen zich beperkt. Niet onaardig .'
moge het voor een oogenblik schijnen, juist een vak te beoe- j g T
fenen, dat voor de meesten onzer landgenooten nog zoo goed ’ _
als eene onbekende wereld bleef; en ligt genoeg wordt de één- _
oog dan ook koning in dit rijk; maar de ernstige geleerde zal j i W
onder dergelijke voorwaarden toch niet dingen naar dien rang, `
en op den duur liever niet zijne landgenooten gezamenlijk
voortarbeiden aan zijne taak dan met hen steeds bij de begin-
selen te blijven staan. Gelukkig ontbreekt het sinds de laat- ·
ste jaren in Nederland niet meer aan de geschikte gelegenheid i i
om volkomen grondig onderrigt te erlangen in al wat de ken- W `
nis der Indische oudheid betreft. en. zoo wij hiervan nog .- ·
slechts weinige resultaten mogten waarnemen, wij behooren niet __
te vergeten, dat de nog jonge plant vooral in dezen niet zoo _
terstond kan opschieten tot een krachtigen boom. Moge dan `
inmiddels dat onderrigt met ijver en goeden moed voortgaan ïi i
den weg te banen voor een toekomstig geslacht ook van Ne- _
derlandsche indologen, en zijn streven dus ook bevorderli_jk zijn i Z
aan de meer algemeene kennis en het steeds beter verstand van . j. "
ons nieuw gevonden "Oude Testament!" lg lb
P. A. S. van Lmnune Bnouwnn. Y ‘
s e ·