HomeVedenstudiënPagina 81

JPEG (Deze pagina), 779.06 KB

TIFF (Deze pagina), 6.65 MB

PDF (Volledig document), 51.43 MB

l vmvnnsroiviiään. 71 ‘
naniolijk, waarin hot aanlooron van niouwo kundighodon nog
zoovool gomakkolijkor dan lator schijnt to vallon, cons novons
P dc hoginsolon van Grioksoho on Ronioinscho, Eg_yptisoh-Jood-
. scho, Noordsoho on Gormaanscho mjithologio, ook do grond- ­
· trokkon loordon konnon van do lndischo, mot namo van do
oud-Indischo, in vorhand on in vorgolijking mot dio Vêlll latorc l
.j oouwon? Mon lato, dos vcrkiozondo, allo vorklaring, zooals dc
g hior l')CI)1'O(?l)(l(¥, dan voor ’t oogcnhlik gohool tor zijdo, cn bo-
; palo zich uitsluitond tot do vcrmolding van ’t goon als worko-
lijk historisch toit roods uit hot wotonschappolijk ondorzook to
voorschijn is gotrodon, mot aanduiding dos noods van do bo-
l langrijksto nog aanwozigc punton van twijfol on onzokorhoid.
_ Maar mon govo in olk goval iots, on lato don tookomstigon l
Nodorlandschon lottorkundigo niot moor zoo hopoloos, als tot ·
» hodon nog mocrondools goschiodt, in novol on duistornis rond-
taston waar hot do Indisch-Arischo oudhoid hotroft, torwijl mon
* hom don wog door do Griokscho on Gormaanscho zoo glad on
gomakkolijk mogolijk tracht to makon. Do vorhroiding van con
;= doo] dor aldus vorkrogon kcnnis ondor hot grootoro publiok
zal dan van zolvo wol volgon, ovon als dit mot andoro kun-
dighodon in don rogol hot goval ploogt to zijn.
l Aan ééno voorwaardo inmiddols hohoort hior bopaald to wor-
don voldaan. Hot in dozon to govcn ondorrigt nioct, hior als _
g bij andoro vakkon van wotonschap, horustcn opoigonondorzook. '
· Ovorzigton on handloidingon tot do konnis dor Tndischo oud-
U hoid, uit oonigo huitonlandscho workon zondor oigonbronnon- _
studio goconipiloord, zullon stoods govaar loopon nioor kwaad ·
dan good to doon, daar zij zolvo zich nagonoog onwrinijdolijk j _
. aan allorloi, voor do vordoro ontwikkoling dor konnis alligt
noodlottigo vorgissingcii hlootstollon. Wvio in ’t gohool do taal
niot vorstaat waarin do modo to doolcn d<>nl<booldon on voor--
stollingon oorspronkolijk zijn uitgedrukt, on do bronnon niot
kan vorgolijkcn waaruit do wotonschap haro rosultaton put, zal .
goon oogonblik zolfs togcn grovo dwaling hovoiligd zijn, ook al ­
hooft hij do golcordsto on moost diopzinnigc goschrifton vóór . W ·
zich liggen. En wic zich do lndischo donkwijzo niot gonoog-
` zaam oigon hooft goniaakt, om, dos voroischt, zolf in haro hij-
zondoro, van do onzo inonigrnaal niot woinig alwijkondo vormon
zich tc kunnon uiton, vorvalt onwillokourig on gansch onhowust l
soms tot hot orgsto misvorstand onitront do wozonlijko hodooling
dor donkors, wior 'l zij dan juisto of ook valsoho hogrippon hij a