HomeVedenstudiënPagina 79

JPEG (Deze pagina), 740.34 KB

TIFF (Deze pagina), 6.64 MB

PDF (Volledig document), 51.43 MB

Y
nn onemrnnnn Goe. 6.9 V
Maar dit alles geeft ons blijkbaar nog in 't minst geen re-
den om te twijfelen aan de juistheid onzer opvatting omtrent
j den aard en de ware beteekenis der Vedische godsdienst in 't
j algemeen. Integendeel, het strekt veeleer ter bevestiging juist _
van deze. Immers wie zou er ooit aan denken, de godsdienst i
en wereldbeschouwing van een volk te gaan afmeten naar de i
l laagste harer uitingen, in plaats van naar hare hoogere en meer
. l ontwikkelde? Naar deze, niet naar gene hebben wij hier dan
ook in de eerste plaats te zien: de hoogere vormen duiden het
- wezenlijk karakter aan, de lagere zijn de afdwalingen. En juist
in zooverre ze dit zijn, bevestigen zij en stellen zij te duide-
, lijker in het licht wat als de waarheid bleek te gelden, en als
het eigenlijke wezen der zaak, Nog eens alzoo: veel nog moge ,
er in den Yoda overblijven wat duister en tot heden onver- _
N klaarbaar schijnt, de liooldvraag, om welke zich hier doorgaans
onze gansche beschouwing bewoog, is dit, naar onze beselieidene
l meening, volstrekt niet. Om die vraag te beantwoorden is, ge-
2 lijk wij liepen in de voorgaande bladzijden te hebben aa.nge-
toond, geene buitengewone vindingrijkheid en seherpzinnigheid
i van noode, maar eenvoudig eigen zelfstandig nadenken en vrij-
ij heid van vooroordeel. i
j Tot zoover voorloopig èn onze mcdedeelingen omtrent het- i
j geen ons de Veda uit een historisch en wijsgeerig oogpunt voor ,` A
’t naast meest belangrijks scheen te bevatten, en de daaraan
. ontleende proeve van verklaring der oudst bekende Indo-Ger- ‘
E maansehe godsdienst. Zoozeer wij nu ook zeker gewigt aan
' die gegeven verklaring mogen hechten, zij behoort echter niet
;- het eenig doel van ons tegenwoordig schrijven te worden ge- .
acht, noch ook hare aanneming of verwerping het eenig ver-
3 wachte resultaat. Hoofdzaak in dezen blijven veeleer de feiten i_
zelve, welke het Vedenonderzoek aan het licht heeft gebragt, _
in zoover zij beschouwd mogen worden als werkelijk reeds ver-
kregen uitkomsten der wetenschap. Vooral op deze ook in “
ons vaderland eens de opmerkzaamheid van het denkende deel
der natie te vestigen, scheen ons, uit het oogpunt van den i,
` voortgang der algemeene beschaving, van wezenlijk belang.
1 Schamen zouden ons, wij die ons beroemen eene beseliaalde