HomeVedenstudiënPagina 74

JPEG (Deze pagina), 537.28 KB

TIFF (Deze pagina), 6.59 MB

PDF (Volledig document), 51.43 MB

is _ ,_ _ . .. i, .. . M nare. 1. er . W 1 ._e;~è­m ..--. ..
64 veonnsruniiàn.
God, dien onze voormalige stamgenooten vóór lange eeuwen
in het verre Hindostan als den Heer aller wezens en het Wc-
_ ze11 aller dingen hebben vereerd? De Vedendichter zelf reeds ’
stelde zich deze vraag, -­ R. V. X. 121, 2-8: ~ _
Hij, die adem, Hij, die kracht geeft,
Wiens gebod wordt vereerd door Deva’s, door allen,
Wiens schaduw is de onsterfiijkheid,
Wiens schaduw is de dood, ­
Wie is die God, wien het offer wij plengen?
Hij, die de eenige, magtige Heer is
Der levende en werkende wereld,
Der menschen en der dieren Heer;
Wiens grootheid de besneeuwde bergen,
Wiens magt alle landen der aarde ”
En zeeën en rivieren roemen;
Die den hemel doet glanzen en de aarde doet vast zijn,
Die ’t uitspansel vestte en de lucht,
Die neevlen in den dampkring meet; i
Tot wien hemel en aarde,
Bijstand erlangend, sidderend opzien, F
Waar ’t rijzende zonnelicht straalt; '
Hij, die verrecs waar dc wateren stroomden,
Waar ’t zaad zij legden en ’t vuur zij ontstaken,
Hij, de Eene, der Deva’s levensgeest;
S
Wiens grootheid de waatren aanschouwde,
Krachten bevattend, offervormend,
- Hij, boven Deva’s de al­eenige God, ­-­
Wie is die God, wien het offer wij plengen?
Men make zich nu slechts de toepassing zelf! Nadere toe­·
lichting is onnoodig voor o11s doel. ­ Doch thans nog ten
slotte de meer wijsgeerige <vcreldb<·seln>uwing in den Veda, zoo
nauw zamenhangend niet de godsdienst zelve, en hier in 't bij-
zonder ook met de vereering van den Onbckmdcn God. de
lb
.