HomeVedenstudiënPagina 7

JPEG (Deze pagina), 603.15 KB

TIFF (Deze pagina), 6.50 MB

PDF (Volledig document), 51.43 MB

Lang was onze Bijbelsehe Geschiedenis de eenige,uitsluitende
inleiding tot de ontwikkelingsgesehiedenis der mensehheid. ln
de laatste tijden evenwel heeft zi_j opgehouden dit te zijn. An-
dere bronnen leerden ons nog eene andere oudheid kennen, en
eene ongetwijfeld niet minder belangwekkende. De wetensehaji
onzer dagen heeft eene nieuwe Bijbelsehe Geschiedenis nevens
de vroegere gesteld. Zij vertoont ons een tafereel van de oud- j
heid, niet van eene ons Ariers steeds vreemde natie, maar van
die onzer oudste stamgenooten, een tafereel ons aangeboden in K
de heilige boeken der tegenwoordige lndiërs. de vóór eenige l
jaren ontdekte, thans algemeen, bij name ten minste, bekende
Veden. Die boeken zijn ons eigenlijke ()ude Testament. \'ant
zij leeren ons het verbond kennen. i11 verre landen en verre
tijden door onze stamverwanten van weleer met hun Jahveh j
gesloten, de magt en de krachten als goddelijk door hen ver- ` j
eerd, de eerste tot ons gekomen uitingen van het godsdienstig i
bewustzijn en het wijsgeerig denken van ons eigen geslacht.
Viel is waar, ook de Veda bevindt zieh eveinninals de Bijbel l
onder het bereik van een ieder. Zoomin als tot heden eene vol- t
koinene, aan alle eisehen voldoende läijbelvertaling en läijbelver-
klaring nog is gelukt, zoo min ook kwam nog eene wezenlijke. D
in allen deele bevredigende vertolking en uitlegging der Yeden ,
tot stand. Een belangrijke philologisehe arbeid moet nog voor-
afgaan eer hun inhoud tot gemeengoed aller lieseliaalden kan
worden gemaakt: en die arbeid is nauwelijksaangevangen. Doch,
stellen wij onze eisehen niet te hoog, en willen wij vooreerst te
vrede zijn niet voorloopige resultaten, dan is het ook geenszins
l
l