HomeVedenstudiënPagina 65

JPEG (Deze pagina), 639.20 KB

TIFF (Deze pagina), 6.41 MB

PDF (Volledig document), 51.43 MB

STROOMEN EN ANDERE l)l<)VA’S.
j, uit den aard der zaak niet beperkt tot de groote kosmische
verschijnselen, maar worden ook de meer onniiddelijk aardsehe
op gelijke wijze, als waren hetlevende en denkende wezens, met
ë wilskracht die henjdoet besluiten en handelen voorzien, al ge~
hoorzainen zij voor ’t overige aan liooger gesteldcn, even als
jj deze wederom op hunne beurt aan nog hoogeren wil of aan de
algemeene wetten, die het heelal regeren. Tot deze klasse van
verpersoonlijkte natuurwezens behooren alniede de ook van
elders ons wel bekende Stroornnymphen. De Vedenzanger
evenwel houdt zich streng aan het zinnelijk verschijnsel zelf,
en verleent aan de bron of rivier niet zoozeer een afzonderlijk,
ä haar bevrakend of regelend toezigt van een ander, daarvan toch
· weer onderscheiden wezen, maar beschouwt haar als dat wezen l
_ zelf in oniniddelijken, inateriëlen zi11. Een niet onaardig voor-
beeld van deze wijze van opvatting levert ons de aan Viçvaini-
ii tra toegeschreven 33m zang van het derde boek, die ook
l° daarenboven nog zeker historisch belang heeft, in zoover daarin
i de evengenoeinde dichter zich doet kennen als hoofd of aan-
"_ voerder van den stam der later in de epische gedichten zooveel
beteekenende Bharata’s, en voor dezen ee11 vrijen doortogt aan
de beide rivieren Vipaç en Qloetoedrï vraagt, die hein weder-- j
keerig een gunstig antwoord op zijne bede verleenen. Ook
ontbreekt het den bedoelden zang geenszins aan dichterlijke j
verdienste. g
F
Van de helling der bergen, ë
Als paarden, los tot den wedloop, ik
J Als blanke koeijen, zich haastend E
()1n haar jongen te liefkozen,
Reppen zich golvend naar zee
A. Vipäc en (Joctoedrï.
i
"Gedreven door Indra, uitgang zoekend,
Ult naar de zee te zamen, ï
V Als wagenmennende krijgers, Y
i En hooger zwellen uw baren
‘ Als tot vereenden loop
in Gij, heldere! in elkander vloeii.
, *"l`ot den inoederstrooin kein ik,
‘ Vipäe zijn wij genaderd,
i