HomeVedenstudiënPagina 64

JPEG (Deze pagina), 643.18 KB

TIFF (Deze pagina), 6.41 MB

PDF (Volledig document), 51.43 MB

54 vE1>ENs'IUD1iàN.
· dood; en gelijk de opgaande zon, naar wij zagen, even als de
dageraad, den mensch tot nieuw leven komt wekken, zoo leidt lg
de ondergaande hem voort op den weg, vanwaar geen terug-
keer meer is. Of nu overigens de Vedisehc Ariiërs aan eene
persoonlijke onsterfelijkheid geloofden, is almede eene vraag,
die bezwaarlijk met stelligheid te beantwoorden valt. Wel
kenden zij het begrip der onsterfelijkheid als zoodanig, sehre-
ven deze ook toe aan de Deva’s, en vereerden als haar bron
dienzelfden soma, dien wij bij onze beschouwingen over Indra
als den opwekkenden drank leerden kennen, maar die ook 011--
der den naam van Koning Soma wederom een afzonderlijke ?
Deva werd en als zoodanig veel overeenkomst met denGriek-
sehen Dionysos vertoont, terwijl hij, gansch allegorisch opge~ i
vat, niets anders is dan het vruchtbaarmakend vocht der wolken, ·
de regen. Absolute onsterfelijkheid erlangden echter de De-
va’s niet, zoomin als een oorspronkelijk en zelfstandig bestaan;
en die onsterfelijkheid, welke de regtvaardigen en wijzen na den L
dood met hen heetten te deelen, was dus evenmin eene wezen- _,
lijke, onbegrensde. Van eigenlijke belooning en straffen na
den dood is daarenboven in den Veda nog geen sprake, en
evenmin van die latere, heel de Indische godsdienst en wijsbe-
geerte als ’t ware beheerschende verlossing, die geacht wordt
in de oplossing van het mensehelijk wezen in dat der Godheid «
of het Alzijn te bestaan. Doch dit een en ander behoort veel-
eer het onderwerp eener geheel afzonderlijke beschouwing te
vormen dan hier slechts ter loops in eene proeve over de be~
grippen van het Vedisehe volk omtrent God en natuur te wor-
den aangeduid. Traehten wij dan liever nog kennis te maken V.
inet sommige voorstellingen omtrent enkele der overige, nog ·`
vrij talrijke l.)eva’s der Veden.
VIII. ·
ST1{()()MEN EN ANDERE DEVA’S.
Waar op meer of min diehterlijke wijze een persoonlijk aan- =
zijn aan natuurversehijnselen wordt toegekend. daar blijf`!. dit i