HomeVedenstudiënPagina 61

JPEG (Deze pagina), 512.37 KB

TIFF (Deze pagina), 6.43 MB

PDF (Volledig document), 51.43 MB

ZON EN DAc1sRA-~.r>. 51
Stralcnd, hcilvcrkondcnd ,
Lacht vlcijcnd zc ons toc;
1*111, licllijk van gclaat,
1 Wckt tot blijdschap zij allcn.
1 llaar donkcro zustcr hccft vor zij vcijaagd.
licht ons vóór tot dc oindcn van don hcnicl 1
1 Ovcrlcvcnd dc lcvcns dcr nicnschcn,
Baadt dc altijd jongc vrouw 1
¤ Zich in haars minnaars stralcnglocd.
; '
Y lücn voorhccld inmiddcls van Vcdcnpoëzic, wclkc wij, nict j
j hctcr wctcnd, cn door dc taal nict aan haar oorsprong hcrin-- i
g nord, indcrdaad gcncigd mogtcn zijn conc gohccl modcrnc lc
j nocmcn, lcvcrt ons dc 113** zang, -­- 1-S. 11. 14. 16. --
'J Allccn hct hicr voorkomcnd hccld van Aurora als mocdcr dor
zon mogt ons ccnigzins vrccnid schijncn, hocwcl lict op zich
r zclf andcrs nict onjuist mag hcctcn noch ook strijdig mot onzc
hcgrippcn van smaak.
' llct licht is gckomcn, hct schoonstc dcr lichtcn,
Vcrrczcu dc klcurigc, schittrondc glocd.
Dc nacht wcck voor hot morgcnrood: 1
i Dc niocdcr dcr zon word gcborcn. j

(ilanzcnd vcrrocs mot haar glansrijkcn zoon E
Dc licflijko Aurora; haar ruiindc
Dc donkcro zustcr dc woning.
läón van gcslachtc cn 0nstcri`<~lijk bcidv,
Gaan zij cn kccrcn,
A \'issclcnd, klcurcnvcrandcrciid.
1
lêón is do wcg bcidcr zusters,
1)ion zij gaan naar dcr 1)cva’s gcbodr
Vcrschcidcn, maar toch cciisgczincl,
llvrcn zij noch rusicn, j
Dc vruchtbro nacht cn dagcraad. A
l)<‘ gglaiizciidc .urora vcrsi·lu·cn,
Vóórgaand bij dv vrougilczangcn.
Dc poorten dor hcniclcii opciit zij oii~.
2