HomeVedenstudiënPagina 57

JPEG (Deze pagina), 623.92 KB

TIFF (Deze pagina), 6.60 MB

PDF (Volledig document), 51.43 MB

mar vom:. ·l7
blijven; zo zijn vcclal goonc andoron dan dio. wclkc ook
onzc modcrnc diclitors gowoon zijn aan hot vuur tc vorlocncn, j
waar zij daaraan bij wcgo van boeldspraak, cvcn als aan andcro
clomontcn. soms conc soort van porsoonlijk of zclfstandig aan-
zijn plogcn toc to kcnncn. Doch laat ons ton slottc nog mot
con woord opmcrkcn, dat Agni hier on daar mot vcrschcidcnc
andcrc l)cva’s, zooals o. a. mot lndra, Vishnoc, Varocna,Mitra,
Tvaslitar, ltocdra, Soêrya, onz. gchccl vorccnzclvigd wordt.
Dio opmerking toch mag nivt gansch van bclang ontbloot wor-
dcn goacht, in zoovor daarbij op niouw blijkt, hoc wczonlijk
univorsccl hot karaktcr van Agni toch cigcnlijk is, ni<‘ttogcn»­»
staande hij ook als atzoiidcrlijko Dcva vonc volkomenzvllslan-W
dige «'(‘1‘(’(!l'llQ orlangdc.
VH.
zon EN DAGEnA,x1>.
'Pcrwijl Indra on Varoona bcido, in hunnc hoodanighoid als
hcmclvorstcn, modo con dor bclangrijkstc hcmolvorsohijnsolcn, dc
zon in haar op- cn ondcrgang, bohocrsclion, cn do oorstc nicvr
dan cons mot dc zon zclvo wordt gvlijk gcstold, tcrwijl ook.
golijk wij zagen, Agni als vuur- cn lichtwczcn dc zon h<a·t tv
boziolcn , blijft dczo ochtcr gocnszins con bloot ondcrg<rschikt,
in do ovcrigon zich als oplossond wczvn, maar orlangt ook wc-
dcr als l)cva con oigcn b<·staan. En cvon als hot onw<·d<·r cn
{F do storm, schoon b<·lioorcndc tot lndra`s gvbiod, nicttomin
hunno bijzondcro vcrtcgcnwoordigvrs in do Maro<rt`s vindcn,
zoo vcrschijnt ook dc zon <·vcnc<·ns op zich zol‘l' slaando, on
mot rcdon als mannolijkc l)<·va onder dcn naam van Soêrya.
Non andorc naam is somwijlon Savilar, ook wol vcns l’o«‘shan:
con andcr wczcn schijnt daarond<·r cv<·nw<il nivl v<·rstaan tv
mootcn wordcn. hocwvl niol ond«‘nkb.rir zij . dat (ll'’t‘l'S('l1llll‘H(l(‘
uaiiioii oorsjn·onk<·lijk i’=·rs<·hilI<·mlo slainhai d<·r zon h<·bb<·n
aang<·dnid.
'l‘i·ouw«·ns hai lig! wvl in d«·n aard dm zaak. dat «·<·n zoo
bclangrijk Hêlll1lll''•‘l"¥"llljl<‘l ol`. uil mvo aaioai·iw>··i·a_ alt il;