HomeVedenstudiënPagina 55

JPEG (Deze pagina), 752.08 KB

TIFF (Deze pagina), 6.56 MB

PDF (Volledig document), 51.43 MB

i11c'r vuurt. tb
`i. wolk juist dc inccst inodornc wotcnschap tot con dor hoofd-
hcginsclcn, zoo nict tot hct éénc grondtäcginscl dor natuur
vcrhicfP Warmtc, licht. olcctricitoit, magnctisino, bcwcging,
dat allcs bcgint tcgonwoordig mooi cn mocr één , cn hot éénc
aldoordringcndc tc wordon voor ons oog. VVolnu, do Vcdischc
wijzcn noomdcn dat allcs ook één, cn aanschouwdcn in dat
allcs slcchts do working van ééno cn dozclfdc natunrkracht.
Zij nocmdcn hot Agni, wij hcbbcn cr gocn naam voor: zij vcr-
ccrdcn hct als con Dcva, wotcn nog nict wctkcn rang wij
or aan zullcn tockcnnon; zij hcgrcpcn dat hot zoo was gclijk
zc ’t zich voorstoldon, wij ontdokkon dat hot zoo is, uit do
nadcrc cn mcor bijzondcrc vcrschijnsolon, wclkc wij sinds dio
dortig couwcn hohbon waargcnomcn, - ziodaar hot ondcrschoid
tusschcn hun dcnkcn cn hot onzc, tusschcn hunnc wijshcid cn
onzc wotcnschap, con oudcrschoid niot in wczon, maar convou»
Y dig in graad van kcnnis cn in rijkdom van waarncmingon.
Dc opvatting van Agni bij dc Vodischo Ariörs zal ons in-
middols, gcloovcn wc. hctor nog dan dio van porsoonsvcrhccl-
dingcn als Indra cn Varocna duidolijk hobhon goinaakt, wat
wij cigcnlijk ondcr hun g()CtSt)Cg1'll) zoowol als ondcr hunno
l)cva’s tc vorstaan hchbcn. (loon dczcr is dan ook zoo vol-
koincn natuurwczcn cn aldomdringcnd bcginsol to golijk als
juist dczc Agni. Gcon dio tcgclijkcrtijd zoo nabij is on zoo~
vèr bovcn hot cnkclc cn bijzondcrc vcrhovon. ()ndor dc lian--
dcn dcr mcnschcn ontstaat dagolijks hot vuur; hun alloon schijnt
hot zijn aanzijn tc dankon to lichhcnz hot vcrrigt trouw zijnc
dicnstcn, cn vcrlocnt zijnc wcldadon otk gogcvcn oogonhlik.
Als zoodanig is hct onzc cigcnc sohcpping, ons worktuig, onzc
vricnd, onzo gast. Doch ’s incnschcn bcstuur ontsnapt, wordt
het ccn wildc, vorniclcndo kracht on horinncrt ons oniniddclijl<
1. wcör aan onzc zwakhoid cn aftiankclijltlicid. En vor bovcn alto
horcik van monschon zctclt het in don hoogten licnicl of vcr-
horgt zich in do donkoro onwcörswolk. dwingond tot ()l1t)(‘gl`(‘llS(t()ll
corhicd cn ontzag. Maar op nicuw zicn wij hot in onzc on-
` iniddclijko nahijhcid, in dc voorworpcii dit- ons oinringcn: ja,
wij gcvoolcn cn wotcn. dat hct in ons zclvon is? Wat dan is
hct, ocnc iiatuurkracht , ot con God? täcidc! - antwoordt
ons dc Vi·dis<·h<· wijzc: ­- hct is con l)cva. con n·ituiii·tn·gin·
sol. wiiarin dio .tkra.clit zich opcnhaart. dic tcgrctijlt hct al in
do hijzondcrhcdcn cn hct conc in hct nicnigvutdigc is. tin,
zoo hij zctt zich nog nict van dic ticwooritiiigrcii l·ciIicnt. an