HomeVedenstudiënPagina 54

JPEG (Deze pagina), 715.67 KB

TIFF (Deze pagina), 6.56 MB

PDF (Volledig document), 51.43 MB

E
41 V l·Zl)ENSTUDIl£N.
elo gansolio V2lll.'llC<ällll)2Ll'C llïlldllll'. Do aamlo VU1‘l,l¢g(¥ll\'U<)l‘(llgï
hij als hot gowono vuur, lltlll ll(‘IlGl als do zonnoglootl, do lucht
of (lo 2l,lï1ll()SPl1(‘CY als do l1likso111st1‘:1:1l. llij is dat :1ll<·s o11<=on~
Illllïll on togolijk, on do tlric sol11·odon van Vishnoovo1‘c·<·11igl1
l1ij tot óóno onkolo. llaa1‘ zolfs is dit allos nog 2Hl(lC1‘S niet
dan con o111ni1l1lolijko oponbstrnigsvorin, do voïsolnjning van
Agni lll zijno torstond in ’t; oog vallcndo \'Cl'l(l]1gG]'1. Hij is
ochtor ook \`2l2l1`l1(I(êIHl)ü€1' als warinto in don grond, in (lo
ïl.€·`l'tlC zolvo; hij (l()()1‘(ll'l1lgl3 als zoodanig allo lovondo wozons,
lll(‘llSCllC1, dioron on planten; ook do Wfl1lL()l'(‘1l C11 elo wolleon
l)(‘Vï1lt(ëll hom: or is gwn vo1‘s<·l1ij11s<·l i11 do n:1t11111‘ wat g(%ll(‘<‘l
zo11<lo1‘ llfllll is ol` zo1nlo1· horn zou kunnon lrostaaii.
lvyllli dan is Agni? lminoïs niots 1ni111l<·1‘ dan hool hot lo
vons- on l)(!V(‘£§l]‘l_gSl)(‘glllS(‘l van alhotl>1·st:1:1.111lo, ’t zij 1|:111
l)lllll(>l)g in clon l11·.11<·l of hior op a:11‘1lo in onzo vigoiio ()llllll(l1
dolijko 11:1l1ijl1oi1l on in ons zolvoii, do (‘SS(‘]lJ£lC van hot gêll]·· `
scho Vïlïl1'1lCClll)ll1l'C hool:1l. En ot` dit l)t‘gll2S(¥l, tot11z1t11u1‘1·.‘oz<·11
V(‘l'l>(‘TS<)t)lllljl{lD, 1l:111 goon \`2l^ll'(llg l)(‘(5ltl inogt hooton t(§l’VC1‘)£(‘
{{(‘ll\'()t)]'(llglllg van hot Alwozon, golijk hot in zijno Yt‘l`l{lllg(‘H
ol' VC1'S(5llljllS(äl(§ll zich 0X>(?]ll)2lll1'l,i) Yr<)(>1'7I(ll{(‘1‘, dus ()])g(fVllY.’(‘1'~
krijgt dio voolgviiooirnlo, 11121:11* tot dnsvor nog voolal w1=i11igl1o­-
gvopoii V11111‘<lio11st van hot; ()oston tooh oon gansoli 2l|l(l(il'i‘ll
on vrij wat (l`l<)I)(ë`l' on V(‘1'll(ëV(ë1l(E1` zi11 dan wi] tot honlon gewoon
W2ll'(‘ll 1l:1a1·11=111 too to l((¥lll(‘ll.
Nu zal, wvl is w;1a1‘, IllOl]`lQlll(l k11n11o11 l>(‘\'t‘l'(?]l, dat do Vo-
(l(ëlll(‘(l<*l‘(‘ll zvlvo <l<~ lllL‘l' (>lljC\'ll{l((’l(l(3 thoorio juist in clozo
zollllo vo1‘1111·11 on in golijko Sll(%lSClXl1ïltlg(3 ordo plogon voor to
ulragon. Allorwcgo i11<l<·1‘1la111l on zondoï (ïflllgiëll Sj'SJ[(‘H1ïl‘[lSCl]Gll
Zülllüllllïlllg viinloii wij (lo hio1‘ VC]'llCl(lG l)Cgl'lp])Gll in do aan
Agni gowijtlo liyinnon vorsproicl, o11 soms ook niot inoor dan
vlugtig on liggtolijlc :1a11g<-(luid. ïilllflï al l)Cg1‘(?P(%1l ook do aloudo 1_
7C(l(¥1l(llCllt()!‘S zolvon nog vool mindoï klaar do cliopo on vorro
Sl)I'(Jl(l{l1lg h1111no1· uitingon dan toch lilijkliaar hot goval was;
al bloof allos voor hon slochts bij onkolo cluistoro V(§1'ïll()C(lBllS,
ook dan nog mogton do uitkoinstçon vorl1:1zo11dl1ooto11tot wolko
do ko1n1isno111i11g hunner workon 011s loiclon most. Of zou niet
l11(lC1'(l€Ml(l hot V(31'SCl1l:jllSGl onzo V(§1’VO1l(lCIlllg wokkon, dat vóór
con (ll`l(ë(llllZCil(l jaron rocrls wa:n‘11o1no1‘s dor natuur, schoon Z(ä(°1'
zokor nog goon ll2l'[`l1U1‘O11(l(‘IZO(‘l<G1’S on 11atuu1‘ke1111o1‘s in onzon
Vf3l](%llSCl]ïl])l)(‘)lljl{()1l zin, tot con vo1‘mooclon, al wars ’t ook nog
zoo flauw cn oiihostoind, waren gekomen omtrent C€]'l heginsol,