HomeVedenstudiënPagina 52

JPEG (Deze pagina), 656.34 KB

TIFF (Deze pagina), 6.58 MB

PDF (Volledig document), 51.43 MB

42 VEDENSTUDIEN.
op aardo to zijn gedaald of ook uit don honiol goroofd en als
eeno woldaad (l(‘ll inoiiselion inodogodoold to zijn: oono voor--
stolling, dio, gelijk wij oldors hroodvooriger aantoondon , ook
den grond tot, (l(ïll Griokschon Proinotlious-niytho hoeft gelogd,
en niitsdien hlijkhaar roocls uit don tijd, tOCll de Arisoho stam-
men nog onverdeeld waron, afkomstig is. Maar tovens wordt
Agni gozogd, 011 niet rodon, tolkons op niouw gohoren to wor~
don; namelijk, uit do wrijving dor hoido houton, door welko
do vnurvonk word voortgohragt C11 dio dan ook zijno oudors
gonoomd wordon, torwijl hrj in zijno moer algoinoono hotoeko-
‘ nis, als vuur in ’t algemeoii, uit homo] on aardo of uit andero
l)ova’s hoot to zijn voortgesprotoii. Als het gowono haardvuur
noomdo 111011 Agni voorts den steeds wolkoinen gast-, den nioost l
getrouwen huisvriend; (*11 dankhaar worden do diensteii C1'l(Cll(l,
welko hij in die hoedanigheid l(‘ll 1ne11s:·hen hewijst. Maar hij E
is tevens het oil`ervuur, waarin ’t zij hij hot dagolijkscth maal, T`
’t zij hij eenige ineor hcpaaldo godsdionstigo plegt-iglioid, de {
otlkzrgavo wordt geworpen, dio in rook 011 vlammon opstijgt
tot do l)ova’s. Zoo wordt Agni dan ook do vortogonwoordigor
van hot olïer, en tovons do otloraar of pricstor zolf ill idoalon ·
zin. En in zoovor hij do oiïorando naar do l)ova’s opvocrt, is
hij do gezant tusschon dozen (ill do xnonschon.
Niot uitsluitond evonwol blijft hot vuur, ook als zoodanig,
zich hoporkon tot den haard e11 tot hot altaar. Hot wordt ook
op andoro wijzo waargononionï hot toont ook zijno werking ,
on nu oono vornielondo, hij brand, vooral hij hosolihrand, ill
hoogo horgstroken vaak zoo gowoldig; (*11 dan Vt‘l'S(`-llijllii het
niot moor ill zijno weldadigo on , om zoo to zeggon, vriondo-
lijko uitingon, maar noomt oo11o vrcesolijko, sehrikvorwokkondo j
godaante álïlll. _ 1
Woliltliiltig ist dos Fouors Macht, "·
W01111 sic dor Monscli bozamt, howacht,
Und was or bildot, was or sohafft,
Das dankt or diosor Himmolskraft.
Doch fnrchthar wird dio Himmolskraft,
Wonn sio dor Fossol sich ontra‘l’Ft,
Einhortritt auf dor oignon Spar,
Dio froio Tochtor dor Natur.
Ut`, golijk de Veda zolf do tegenstolling hesclirijt't, waarbij Agni
eerst wordt aaiigrcwoojioii j- als het ill de11 vroogen niorgon nog
1