HomeVedenstudiënPagina 50

JPEG (Deze pagina), 602.02 KB

TIFF (Deze pagina), 7.14 MB

PDF (Volledig document), 51.43 MB

40 VEDENSTUDIEN. ···· DE STORMEN.
Jahveh behoort ook juist niet altijd tot de meest beminnelijke
en eerbiedwaardige figuren. En toch, wie zou verhevenheid
en diepte van gedachte willen ontzeggen aan de bezielde zan-
gers of ook maar aan de sagendichters van Israël? `
Doch ook naar andere Deva’s hebben wij nog om te zien,
die ongetwijfeld in geen mindere mate dan de tot dusver be-
sprokene onze belangstelling verdienen. Alleen zij hier nog
opgemerkt, dat er behalve de Maroet’s nog eene andere per-
soniüeatie van de bewogen lucht in de Veda’s wordt aange-
troffen, nl. Vayoe, de Vllind, dien wij reeds als Indra’s wagen-
menner ontmoetten. Een curieus verhaal van later tijd omtrent
een wedloop tusschen die beiden ter verwerving van den soma-
drank aan het altaar, levert een aardig voorbeeld van de won-
derlijke wijze waarop eene oorspronkelijk zeer eenvoudige en
wezenlijk diehterlijke beeldspraak door priesters en theologen
tot een belagehelijken mythe vervormd kan worden. Dan, dit
een en ander zou ons thans te ver afleiden van ons eigenlijk
onderwerp. Een bijzonder beteekenenden rang neemt daaren-
boven de bedoelde Vayoe onder de Vedisehe l)eva’s niet in. ZOU Wm
bekend nn
= de hooge l
toesehreef
niet wel e<
bidders ve
‘ voor de 1
duister gel
licht over
dienst van
_ belangwekl
‘ WVat nu
makkelijk
antwoorden
tijnsehe ig
in den in
dit enkele
ol' het Al
als naar oi
• lucht. ll<
_ eenvoudige
gemeene e"
Als het