HomeVedenstudiënPagina 35

JPEG (Deze pagina), 601.55 KB

TIFF (Deze pagina), 6.45 MB

PDF (Volledig document), 51.43 MB

mn icoxnvo. 29
Op zijn lijk lag zijn moeder, de Danavï,
Verslagen door I1l(l1`€l,S hand;
Verslagen, als de koe met het kalf,
Lag de moeder op ’t lijk van den zoon.
De stroomen, die niet meer verdroogen,
Voerden het ligehaam, het vormlooze, mede.
En een langen, langen slaap
Slaapt Vritra in de duisternis.
Uitsluitend regenhrenger en drager van den bliksem is ln-
dra echter geenszins te noemen; hij is ook de Deva van het
licht hij uitnemendheid, en hier en daar wordt hij ook met de
zon, met Soêrya, vereenzelvigd. Ook hier intussehen treedt
_?_ hij meest weer op als strijder; namelijk tegen de daemonen
der duisternis. Zoo, o. a., gaat hij de geroofde hemelkoeijen,
die in de bovenbedoelde liederen de regenwolken beteekenen, “
maar elders ook de lichtstralen aanduiden, uit den donkeren
stal bevrijden, waarin de Asoera, de Pani’s, ze hadden opge-
sloten. Doch in een land, waar in den regel die strijd der
elementen het incest gewenscht en dus ook het meest gevierd
werd, waarvan het gevolg het herleven der natuur door ver-
kwikkenden regen moest zijn, kon ook wel niet anders of
juist deze werd het meest door de dichters bezongen; en van-
daar dat in dezen ook Indra het menigvuldigst als overwinnaar j
geroemd wordt. Voor ’t overige ligt wel in den aard der A
zaak, dat juist hij vooral wordt aangeroepen om zijn volk de
zege op den vijand te helpen bevechten. Zoo ivenschen, b. v.,
zijne vereerders hem, aan ’t hoofd van het gansehe heirleger
der ,Deva’s, hunne krijgsbenden te zien voorgaan in den j
· strijd, - R. V. X. 103, 8-12, ­- terwijl zij ten slotte Apvà,
de Vrees, oproepen. om den vijand te verbijsteren en te ont-
moedigen 2 ­-
Indra voere ons aan ten strijde!
lin vóór ons ga Brihaspati
Met Soma en Yadjna en Dakshinä.;
En vóór ’t verwinnend l)eva-heir,
Vijandverpletterend, de Maroi·t’s!
)