HomeVedenstudiënPagina 31

JPEG (Deze pagina), 741.78 KB

TIFF (Deze pagina), 6.65 MB

PDF (Volledig document), 51.43 MB

DE KONING. 25
ganseh ilndiseh-Arisclie liguur genoemd. llij toch vertegenwoor-
digt geheel het ideaal van den Koning en den krijgsman, ge-
lijk de naar Indië overgekomen Ariers zich dit voorstelden.
llij is een jong, schoon en krachtig man, met edele gelaatstrek-
ken en een zwaren blonden baard, gekleed in eene schitterende
wapenrusting, met zijn geducht wapen, de blikseinschiolit, in de
hand, en met Vayne, den wind, zijn wagenmenner, staande op
een gouden, door vurige rossen, met manen en staarten van pau-
wenvederen, getrokken strijdwagen: een krijgsman van ontem-
baren moed en onverwinlijke kracht, een oppermagtig en regt-
vaardig`, zijn volk . de rrj'a’s, tegen alle vijanden steeds be-
schermend en tal van gunsten en weldaden aan zijne getrouwe
onderdanen uitdeelend Vorst. Eene bijzondere eigenaardigheid
van Indra is ook zijne geneigdheid tot rijkelijk genot van den
T roesverwekkeiiden, onder den naam van soma bekenden onster-
‘ lelijkheidsdrank, het arnritam of de ainbrosia. Onder den invloed
van dezen verrigt hij de meeste zi_jner heldenfeiten, en toont
hij zich doorgaans het mildst en grootmoedigst. Zijne vereer-
j ders laten dan ook niet na, hem telkens uit te noodigen, toeh
à vrij en in ruime mate den soma te drinken, die op hunne al-
i taren wordt geplengd. lin nu en dan zelfs schijnt het krach-
tige vocht hem wel ietwat magtig te worden; de dolle over-
l moed althans, waarmede hij, na herhaalde plengingen, zijne
eigene magt en grootheid roeint, met zijne voeten op de aarde l
zegt te staan en met zijn hoofd de hemelen te bereiken, en l
zijn lust te kennen geeft om hij wege van uitspanning de
aarde her- en derwaarts te werpen, doet ons voorzeker aan een
j toestand denken, die zeer veel op eenvoudige dronkenschap ge- j
' lijkt. lllerkwaardige punten van overeenkomst, - ’t zij in ’t
‘ voorbijgaan opgemerkt. - tussehen die voorstelling van den
‘ lndisehen Deva en den type van den middeneeuwschen edelman
en leenheer, die wat tijd en plaats aangaat, zoover van hem
verwijderd mogt hceten! Voeg er nog den hartstogt van het
spel bij, die almede van oudsher den Arisehen ilndiër zoo bij-
zonder eigen was. en de overeenkomst is volledig, en wat deugd
en verdienste, en wat ondeugden betreft. Zoo verloochenen zich
dan de eigeiiaardigheden van een ras toeh niet, hoe ver ook de
landen en hoe lang ook de eeuwen, die zijne verschillende ver-
tegenwoordigers van elkander gescheiden hielden! lün hebben
wij hier soms ook bij dat drinklied van lndra aan eene, den
iniddeneeuwen almede niet vreemde, satire te denken op sommige