HomeVedenstudiënPagina 21

JPEG (Deze pagina), 749.20 KB

TIFF (Deze pagina), 6.62 MB

PDF (Volledig document), 51.43 MB

l
I
| ma 1>1·:v-x’s. 15
van con dicr hijzondcrc l)<·va’s, °t zi_j dan dc Hcnicl of hot
l Vuur of ook ccnig andcr natuurvcrscliijnsi-l, dat tot voorwcrp
l van bijzondcrc wrccring vorhcvcn wcrd. lin wat lictcckont
I nu dorgclijkc aanrocping? Blijkbaar innncrs nict andcrs dan
l dat hot Alwczcn gcacht wordt zich in één zijncr nicnigvuldigc
Q vcrschijnsclcn ovcn volkonion cn ondcclbaar tc opcnharon als
‘ ‘ in allo tc zanicn gcnomcn: dat hct dc hcmcl is, waaraan allo
l licht cn lovcn ontstraalt: dat het dc glocd is van hot vuur,
l dat als warnitc allc lovcndc wczcns doordringt, dc zonncglocd,
V waarin zich dc aardc kocstcrt, dc vonk dio llikkcrt in don
j hlikscmstraal, dc vlain dio ontglinit in don huisclijkon haard,
i dc lcvcnsgccst dio don nicnsch zclvcn bcziclt. Dat nu dit allcs
j wcrkclijk in don Voda zclvcn dus bcgrcpcn wordt. schoon wij
hot ongctwijlcld in andcrc bcwoordingcn vindcn uitgcdrukt,
l zal straks voldoondo blijkcn; cn dc tcgcnwcrping, wolkc van
soniniigc zijdcn vcrwacht iuogt wordcn, dat dcrgclijkc opvatting
l voor con tijd als don Vcdischon tc clicpzinnig schijnt, is voor-
i zckcr van luttcl kracht. Wic toch zal ons mot juisthoid wc-
tcn aan to duidcn, hoc wcinig of hoc hoog rccds ontwikkcld
l dc Vcdischc zangcrs gcwccst kunncn zijn, wat zij al cn wat zij
I niet kondcn vcrstaan, hocvcr hunnc gcdachtc kon rcikcn on
j waar dczc noodwcndig harc gronzcn vond? Gcnocg alzoo wan-
' nccr wij slcchts luistcron naar hunnc cigcno woordcn, cn, vrij
j van vooroordccl, zo opvattcn in don ccnigcn zin dicn zij rc-
l dclijkorwijzc hchclzcn kunncn. En dio zin kan wcl gocn au-
l dcro zijn dan dc zooovcn aangcduido. «Vannccr dc Vodcn-
j clichtcr, ’t zij dan lndra, ’t zij Varocna of Agni of Soêrya
j aanrocpt als Vadcr allcr ])cva’s cn mcnschcn, als bol1ocrscli<=r
Q van hot hcclal, als bcstuurdcr van dor nicnschcn lot, als don
i ` oorsprong allcr dingcn, als dcn éénigc, dio gccn andcr buitcn
~l of hovcn zich kcnt, dan sprockt hij ongctwijfcld goliccl in on-
i zon nicuwcrcn cn Ycstorschcn zin tot God; maar nict niindcr
waar is hot, dat hij tcvcns tot con natuurvcrschijnscl, ccno na-
j tuurkracht, con Dcva, sprcckt, door wicn hij dicn ééncn (Rod
j ondcr één zijncr vornicn of uitingen vortcgcnwoorcligd zict,
! tcrwijl hij zich volkonicn voorliohoudt, dicnzclfdcn Dcva, dic-
zclfdc vcrpcrsoonlijktc `kracht, als zoodanig to hulp tc roc-
» pcn on gunstig to stcmmcn door dc aangcbodcn oilcrandc,
or ook, nog nadcr van hot algcniocnc cn hoogcrc tot hot
bijzonclorc torugkccrcnd, hot hcdocldc natuurvcrschijnscl con-
; voudig tc noincn voor ’t gccn hct wcrkclijk is, cn zijno gc-
l