HomeVedenstudiënPagina 19

JPEG (Deze pagina), 749.93 KB

TIFF (Deze pagina), 6.74 MB

PDF (Volledig document), 51.43 MB

nn DEVA’S. 13
’t geen 11i€tS anders da11 liichtenden. Glanzenden beteekent.
maar ’t geen men bij gemis aan beter C11 ook door l1et Latijn-
sehe, daarvan afkomstige ])eus verleid, inderdaad zeer ten onregte
d0o1· Goden vertaald heeft. lleter e11 verkiesl1_jker dan mag het
ook schi_jnen, bij de opzettelijke bespreking der Vedische eere-
dienst, ee11voudig het oorspronkelijke Deva te behouden, waar
i van ee11 verpersoonlijkt 11atuurweze11 gesproken wordt, e11 het
woord God alleen (lïlll te bezigen, waar het bepaaldelijk den zi11
lül]1 l1(·)l)l)€ll waarin wij gewoon zi_jn o11s van die11 zelfden 11aa1n
te bedienen. Met dat al kan uit (l()ll aard der zaak deze C11-
kele woordbeteekenis 11iet allee11 beslissend zijn bij de vraag,
wat wi_j bepaaldelijk OI1(l(ël' de Deva’s der Veden te verstaan
hebben. En indien ons bleek, dat deze laatste tocl1 inderdaad
geen ander, geen llOOg(Tl‘ (311 algeineener voorwerp van vereering
_. kenden da11 deze veelvuldige natunrkraehten, dan ware ook on-
getwijfeld onze definitie niet zoo geheel on_jnist, indien wi_j 1net
velen voortgingen de Vedisehe godsdienst ee11e polytheïstisclie
natuurdienst te noemen. De bedoelde oiiderstelling is eehter
volkomen valsel1.
De erkenning e11 vereering van individuele, bewustwerkzame
natuurkraeliten sluit nog geenszins 1lO()(lW(‘ll(llg` de erkenning
ook van het zelfstandig (‘ll onafhankelijk bestaan dier krachten
in zich. Integendeel leidt de gestadige waarnexningl1arer steeds
terugkeerende werkingen ee11 nadenkend volk als van zelf tot
het aannemen va11 l1et tegenovergestelde. lin zoo zagen ook de
opmerkzarne Ariers @011 tal van V(ë1'S(Tlll_j1lS(*l(‘1l, of, in llllIlll(5
spreekwijze, verscheidene handelingen der l)eva.’s, op bepaalde,
aan vaste regelen als ’t ware gebonden tijden, steeds terugkee-
ren en zieh ll(’1'll?1lC11, terwijl wederoin andere, hoewel inenigmaal
onverwacht, toch ook sehenen te gehoorzainen 21311 eene 1nee1·
"` ‘J.lg(°Hl(i(?l1€ wet of ook aan een meer geregeld (*11 denkend be-
` stuur dan de louter individuele willekeur van een aantal ganseh
· e11 al van elkander en van al wat buiten l1e11 l)CSt0ll(l()1lïlfll?l1l-
kelijke wezens. Zoo o. a. de opgang e11 ondergang der zon:
zoo ook regen PII onweder na langdurige droogte. ])aarenboven
kon g`(?Cll der bepaalde l)eva’s in redeli_jkheid als de laatste grond
of oorzaak van de wording der dingen worden beschouwd; e11
een andere, heogere grond scheen dus vóór hen (*11 l)()V(5ll hen
te moeten bestaan: (‘€1l€ oorzaak, aan welke ook zij zelven llllll
bestaan verschuldigd waren. Eindelijk bezaten ook de Vedisehe
Ariers, gelijk wij zie11 zullen, in hooge lllält() het gevoel van
1
1