HomeVedenstudiënPagina 13

JPEG (Deze pagina), 745.15 KB

TIFF (Deze pagina), 6.77 MB

PDF (Volledig document), 51.43 MB

ma vorm. 7
als niets wezenlijks van den gansehen Veda verstran, indien
niet ten minste de werken dier commentatoren waren bewaard
gebleven. En onder deze blijft vooral de uitvoerige commen-
taar van Sayana, schoon van nieuweren tijd, een voortdurend
en onmiskenbaar nut behouden voor een ieder, die den Veda
in het oorspronkelijke tracht te leeren verstaan. Eene belang-
rijke dienst bewees dan ook M. Miiller aan de beoefenaars der
wetenschap, toen hij met den tekst der ltig-Veda.-Sanhita, ook
dien van de bedoelde seholien in ’t licht gat`. Jammer slechts
dat dit omvangrijke werk, thans vier groote kwartijnen be-
slaande, nog maar altijd niet voltooid is, en zijne voltooiljing
ook nog niet spoedig schijnt te naderen. Doch uit het zoo
aanstonds gezegde zal men reeds eenigermate kunnenopmaken.
dat ook de commentaar van Sayana, hoewel zelf weer op andere
·_ verklaringen, zooals die van Yaska, berustend, toeh niet altijd
en in allen deele een volstrekt vertrouwen verdient. Wat toch
Sayana tot uitlegging van den Veda ten beste geeft, is na- r
tuurlijk alleen datgene wat hij er van weten kon in een tijd
toen het Vediseh den Indiërs reeds bijkans oven vreemd was
geworden als het tegenwoordig ons Westersehen is: en daaron-
boven mag niet uit het oog worden verloren, dat de traditie,
op welke zijne uitleggingen steunden, eene door en door Brah-
maansehe was. wier eigenbelang haar noopte, elk woord van
den als openbaring vereerden Yoda uit te leggen in een niet
de orthodoxe leer overeenkomstigen zin. Wat nu de pogingen
van onze eigene, KVestersehe geleerden ter verklaring van den
ltig-Veda betreft, onmiskenbare verdiensten heeft zich Wilson
in dezen verworven door zijne lüngelsehe overzetting: maar wel
behoort daarbij in bedenking te worden genomen. dat deze
eigenlijk niet anders is dan eene zeer getrouwe navolging van ‘
J den evengemelden commentaar, en in zoover ons dus niets
nieuws heeit geleverd, terwijl daarenboven het verstaan van
Sä.j‘ana`s meer uitvoerige. meer in den vorm eener paraphrase
gestelde verklaringen voor wie Sanskrit leest dikwert nog ge-
niakkeli_jker valt dan die van Wilson`s meer ineengedrongen
vertolking. Yan de Fransche vertaling-van lianglois wordt
met volkomen regt beweerd dat zij anders niet is dan gis-werk
van een man van smaak: en in den regel is zij dan ook meer
geschikt om ons van den weg at te leiden dan den regten ons
aan te wijzen. Andere Sanskritisten. zooals vroeger(`el<­brooke
en later l%ern"ey. lluir. `Rotli. Neve. Kuhn. Müller. vertaalden
V