HomeVedenstudiënPagina 10

JPEG (Deze pagina), 747.66 KB

TIFF (Deze pagina), 6.83 MB

PDF (Volledig document), 51.43 MB

4 vnnnivsronriïx.
gemaakt, C11 zij zelve reeds als heilige, den alouden Rishi’s of
zangers van hooger hand geopenbaarde wijsheid beschouwd wer-
de11, ill die liederenverzameling bijeengebragt, die onder den llilülïl
van den Veda in nagenoeg onveranderden vorm tot op den hui-
digen dag is bewaard gebleven, en in (lC1l laatsten tijd uit llin-
dostan Ilïiïlï Europa werd overgebragt.
Van Clfïll Veda, ­ zeggen wij. Want, wèl besel1ouwd, bestaat
er slechts een Veda i11 eve11gen1elde11 e11geren zi11. Namelijk de
Rig-Veda, welks hy111nenverza111eling of Samhit?1 ongeveer een
duizendtal za11ge11 of mantra’s bevat. Van de drie overige Veda’s
is de Atharva, schoon ook nog oude liederen behelzend, toeh
over ’t geheel ongetwijfeld eene verzaineling van later tijd; de
Sàma bevat liederen die gezongen werden, de Yadjoesh n1eere11-
deels slechts offer- en gebedsformulieren i11 proza. Elke dezer
verzan1eli11ge11 diende voor het gebruik van ee11 der vier, bij __
elk plegtig offer noodwendige priesters: de Rig-Veda echter bleef
voor den voornaamsten, den llotar of spreker, bestemd. En
met dezen zulle11 wij flàlll ook uitsluite11d ons hier hebben be-
zig te houden.
Voor ’t. overige omvat de uitdrukki11g Veda, - afkomstig
van ee11 stamwoord, dat YGtGl1 aanduidt, ­- 11og veel meer (läll
het zooeve11 vermelde. Het omvat ook de veel latere verza-
melingen van theologische en mythologische verklaringen der
Brahmanen omtrent de offerplegtigheden, Y(‘1’Zïll11Clll]gG1l o11der
de11 naam va11 BïällTNïll1€,,S bekend, ei1 het best welligt te ver-
gelijken met (lüll Thalmoed der Israëlieten. Voorts ook 0. a.,
de Oepanishad’s. veelal meer wijsgeerige verhandelingen en
van groot belang voor de geschiedenis der wijsbegeerte: e11
eindelijk 110g al wat tot de XfC(lfLlig{t’S of hulpweteiisehappen
der Veden, zooals spraakknnst, versniaat, enz. behoort. Al ,
deze boeken te zame11 maken de bronnen der Vedenlitteratuur
uit: en de n1eeste dagteekenen, voorzoover niet sonisnamaak van ‘
later tijden zich daartussehen mengt, van vóór de opkomst van ·
het Boeddhisme e11 de zoogezegd klassieke letterkunde van
Tndië, n1itsdien ook Vflll vroeger dan de vijfde of zesde eeuw E
vóór onze jaartelli11g. Afgezien ook Välll llull inhoud, is het Z
feit van hu11 bestaan allee11 reeds Vü]'1 veel gewigt, in zoover
het o11s, gelijk wij zoo aanstonds zien zullen, althans eeniger- l
mate tot gissingen omtre11t den ve1·111oedelijke11 tijd der Veda- I
liederen zelve in de gelegenheid stelt. j
Dien tijd met eenigen schijn van zekerheid te bepalen is in-
A
%
1

i