HomeDe maan der kennisPagina 6

JPEG (Deze pagina), 804.26 KB

TIFF (Deze pagina), 6.69 MB

PDF (Volledig document), 33.09 MB

l
I
4 mc ALAAN bnn niiaxwxs. i
leerbegrippen en abstraetilin waaruit het gevormd wordt, en die j
alle in de gedaante van dramatische personen op het tooneel l
verschijnen, door onderlinge zamenwerking en door hunne wor- p
steling met afwijkende en tegenstrijdige, van stap tot stap den
l toeschouwer. als ’t ware, voortleiden op den weg, dien het be-
spiegelend denken zelf bij de vorming van het stelsel doorloo-
pen heeft. Daarbij verlooehent het nergens zijn karakter als
drama: de handeling blijft voortdurend natuurlijk, levendig en
goed volgehouden naar een wel aangelegd plan: zóó zelfs, dat
men des noods het gansehe stuk uit een zuiver aesthetiseh oog-
punt als een gewoon schouwspel kan beoordeelen, ook zonder
de begrippen zelve in aanmerking te nemen welke het in zijn
wijsgeerigen ontwikkelingsgang te voorschijn brengt. Daaren-
boven worden de meer ernstige tooneelen telkens afgewisseld -
door andere van dikwijls humoristisehen aard: en bijkans overal j
straalt te midden van den hoogen ernst, dien het onderwerp
vereiseht, eene scherpe en somwijlen ook geestige satire door,
die ons een diepen blik laat werpen in het godsdienstig en
maatschappelijk leven van het volk en van den tijd des dich- l
ters. Van den anderen kant zou men niet weinig zich bedrie-
gen indien men meende, dat de lezing en verklaring van een
zoo ingewikkeld en veelomvattend stuk als het hier bedoelde,
steeds eene ligte taak mag heeten. Om het in al zijne bijzon- j
derheden te verstaan toch zijn wij genoopt, ons ganseh en al j
in de meerendeels ons nog zeer ongewone Oostersche denkvor- E
men te verplaatsen; en zelfs al gelukt ons dit, toch zien wij l
ons telkens in gevaar, door inmenging van onze eigene voor-
stellingen het eigenaardig karakter van gene weer uit het oog E
te verliezen. Eene volledige en woordelijke vertaling van het
drama schijnt ons dan ook van weinig nut voor hen, die
geene bepaalde studie van lndisehe wijsbegeerte maken, en eiseht
in elk geval, om voor hen verstaanbaar te worden, een zoo uit- I
gebreid arsenaal van verklarende aanteekeningen, dat de meer- l
derheid der lezers zich waarschijnlijk wel van nadere kennisne-
ming zou laten afschrikken. Eene meening, wier gegrondheid
wel niet zal worden betwijfeld. wanneer men slechts bedenkt,
dat zelfs de beschaafde lndiör onzer dagen het werk in den
regel niet dan met behulp van de daaraan toegevoegde scholiën
begrijpen kan. Niet zoo ganseh ondoenlijk eeliter komt het
ons voor. door iniddel van een kort overzigt ook den lllester-
;-,cln·n lezer, bij eenige welwilleinle opinerkzaamheid zijnerzijds,
I
l