HomeDe maan der kennisPagina 5

JPEG (Deze pagina), 641.70 KB

TIFF (Deze pagina), 6.69 MB

PDF (Volledig document), 33.09 MB

I ' I
'
I
(0/vergcdmkt uit "«l«· (l·£zZs", 1869, NU. 7.)
HI
­-
I
I
I - Dat de allegorie menigmaal tot voertuig heeft gestrekt voor
de verspreiding van godsdienstige en zedekundige begrippen, is
uit de geschiedenis der letterkunde van oudere als van nieu-
were tijden genoegzaam bekend. Vooral onze middeneeuwen
leveren talrijke voorbeelden van zinnespelen, mysteriën en alle-
gorische verhalen. Vreemder verschijnsel evenwel mag de po-
ging worden genoemd, om heel een wijsgeerig en theologisch
stelsel in dramatische vormen in te kleeden als eene levende
werkelijkheid. Te vreemder evenwel het verschijnsel, te meer
verdient het, uit een letterkundig zoowel als uit een wijsgeerig
oogpunt, te worden opgemerkt waar wij het aantrellen. En
niet zonder belangstelling zullen dan ook, naar wij vertrouwen,
eenige mededeelingen worden ontvangen omtrent een dergelijk,
I den meesten onzer lezers waarschijnlijk nog geheel onbekend
tooneelstuk, dat vóór eenige jaren uit Indië naar Europa werd
overgebragt, en in vele opzigten aan de vereischten schijnt te
voldoen van wat in ’t algemeen onder den naam van philoso-
phisch drama kan worden aangeduid.
Wij bedoelen het vroeger reeds met een woord door ons
vermelde Prabödhatjandrödaya, of het Verrijzen van de Maan
der Kennis, toegeschreven aan Krishna Micra, en vermoedelijk
zamengesteld in de zevende of achtste eeuw onzer jaartelling
Dit ongetwijfeld even merkwaardige als zonderlinge dichtwerk
bevat niet alleen eene verklaring en verdediging, maar ook.
en wel voornamelijk de als ’t ware theatrale tentoonstelling,
indien wij deze uitdrukking hier eens mogen aanwenden, van
een theologisch-metaphysisch systeem in de verschillende mo-
menten zijner innerlijke wording en ontwikkeling, zoodat de
1 ee
EI
s
I
`
{